Teknisk-vetenskapliga rådet

Teknisk-vetenskapliga rådet (TVR) bistår ISP vid beslut i principiellt viktiga eller komplicerade klassificeringsärenden.

 

Rådet, vars ledamöter är ledande befattningshavare vid skilda akademier och tekniska myndigheter, utses av ISP:s generaldirektör. Rådet sammanträder normalt kvartalsvis men kan om så behövs sammanträda oftare.

 

Ledamöter

  • Martin Rantzer, avdelningschef - Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
  • Prof. Erik Sandewall - Linköpings universitet
  • Prof. Björn Nilsson, vd - Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien, IVA 
  • Dr. Henrik Friman - Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
  • Öd. Nils Svartz - Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB

 

Ledamöterna är förordnade från 1 juli 2012.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: