UDOC, deklarationer

Olistade diskreta organiska kemikalier, så kallade UDOC (Unscheduled Discrete Organic Chemicals) är ett samlingsnamn för en stor mängd kemikalier innehållande kol.

 

Med UDOC avses varje kemikalie som tillhör klassen av kemiska föreningar som består av kol med undantag av dess oxider, sulfider och metallkarbonater som kan identifieras med kemiskt namn, om möjligt med strukturformel och med CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) om tilldelat. Undantag gäller även för oligomerer och polymerer.

 

Deklarationsskyldighet

Den som producerar mer än 200 ton UDOC per år är skyldig att göra en årlig deklaration avseende föregående kalenderår. Produktionen ska ske genom kemiska reaktioner eller genom biologiska eller biotekniska processer (biosyntes). Med att producera avses också att ämnet framställts som en mellanprodukt i en process eller att ämnet uppstått som en samprodukt, biprodukt eller förorening i en process.

 

För UDOC innehållande fosfor, svavel eller fluor (PSF-kemikalie) gäller deklarationsskyldighet vid produktion av mer än 30 ton/år.

 

Översikt UDOC/PSF


Kemikalie Aktivitet Mängd Årlig deklaration
UDOC Produktion genom syntes >200 ton/år 31 januari
PSF Produktion genom syntes >30 ton/år 31 januari

 

Undantag 

Deklarationsskyldighet gäller inte anläggningar som endast producerar kolväten eller explosivämnen. Med kolväten avses ämnen som enbart innehåller kol och väte (-CH-). Observera att om anläggningen producerar någon annan UDOC än kolväten eller explosivämnen gäller inte undantaget från deklarationsskyldigheten. Vid en deklaration ska den totala mängden kolväten, explosivämnen och annan UDOC deklareras.

 

Årlig deklaration

Deklarationen ska lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post. Angående deklarationens innehåll se 18 § i TFS 2000:26 nedan.

 

Deklarationen ska avse verksamhet under föregående kalenderår och vara ISP tillhanda senast den 31 januari.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: