Information inför årliga deklarationer och redovisningar

Information inför årliga deklarationer och redovisningar gällande krigsmateriel

De tillståndsinnehavare som är anslutna till Kundwebben bör lämna in samtliga deklarationer och redovisningar via Kundwebben. Redovisningen ska ske enligt nedanstående information.

 

Om uppgifterna inte inkommit till ISP senast den 31 januari 2019 kan den redovisningsskyldige påföras en sanktionsavgift.

 

Deklaration avseende fakturerad och levererad krigsmateriel

 

Deklareras via ”Lämna leveransdeklaration”. Deklarationen lämnas på heder och samvete.

 

Levererad och fakturerad krigsmateriel till utlandet ska redovisas per utförseltillstånd. I första hand ska deklarationen göras med hjälp av den automatiska hämtningsfunktionen av tillstånd, i andra hand med den manuella funktionen.

 

Levererad och fakturerad krigsmateriel inom Sverige ska redovisas per materielslag på en bilaga, exempelvis ett pdf- eller Excel-dokument.

 

Om ingen krigsmateriel eller tekniskt bistånd levererats och fakturerats ska detta meddelas i ärendet.

 

Avgiftsdeklaration

 

Deklareras via ”Lämna avgiftsdeklaration KM”. Deklarationen lämnas på heder och samvete. Om ingen krigsmateriel fakturerats ska detta meddelas i ärendet.

 

Redovisning av marknadsföring

 

Redovisas via ”Lämna marknadsföringsrapport”. Om ingen marknadsföring i utlandet skett ska detta meddelas i ärendet.

 

Uppgifter om ägande i utländska rättssubjekt

 

Redovisas via ”Lämna sammanställning över ägande i utländska rättssubjekt”. Om inget sådant ägande finns ska detta meddelas i ärendet.

 

Uppgifter om samarbetsavtal

 

Redovisas via ”Lämna sammanställning över samarbeten avseende utveckling och/eller produktion”. Deklarationen lämnas på heder och samvete. Om inga sådana samarbetsavtal finns ska detta meddelas i ärendet.

 

Uppgifter om upplåten/överlåten tillverkningsrätt

 

Redovisas via ”Lämna sammanställning över upplåtna/överlåtna tillverkningsrätter”. Deklarationen lämnas på heder och samvete. Om inga upplåtna/överlåtna tillverkningsrätter finns ska detta meddelas i ärendet. 

 

Underrättelse om lämnad information om villkor i tillstånd

Redovisas via ”Övriga ärenden/Övrigt meddelande”. För det fall information om villkor lämnats till en mottagare ska en kopia på handlingen som lämnats till mottagaren bifogas i ärendet. Om ingen sådan information lämnats under året ska detta meddelas i ärendet.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: