Ändrat regelverk

Riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lagen om krigsmateriel och lagen om produkter med dubbla användningsområden. I samband med detta tog riksdagen del av regeringens nya riktlinjer för utförsel och annan utlandssamverkan. Ändringarna träder i kraft den 15 april 2018.

 

Ändringarna innebär bland annat följande:

  • Att statliga myndigheter och vissa privata aktörer, som hittills varit undantagna från krav på tillstånd, framöver kommer att behöva tillstånd för att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel samt stå under tillsyn av ISP.
  • Att ISP får besluta om sanktionsavgift för tillståndshavare som inte fullgör vissa i krigsmateriellagen särskilt angivna skyldigheter.
  • För produkter med dubbla användningsområden införs en möjlighet för ISP att förena nationella exporttillstånd med de krav och villkor som bedöms nödvändiga för exportkontrollen.

 

Ändringen av regeringens riktlinjer innebär bland annat följande:

  • Att den mottagande statens demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor i tillståndsprövningen.
  • Att det i tillståndsprövningen ska beaktas om utförseln eller utlandssamverkan motverkar en rättvis och hållbar utveckling i mottagarlandet.
  • Att kriteriet om mänskliga rättigheter ändras från att gälla grova och omfattande kränkningar till att gälla allvarliga och omfattande kränkningar.
  • Att följdleveranser gällande ammunition inskränks till speciell ammunition.

 


Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
Regeringens proposition 2017/18:23


 

Denna nyhet ersätter nyhet publicerad den 5 mars.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: