Pressmeddelande: Den svenska exporten av krigsmateriel 2018

Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till cirka 11,4 miljarder kronor under 2018. Detta är en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. EU och andra samarbetsländer svarar för drygt 77 procent av det samlade exportvärdet.

– 2018 års exportstatistik motsvarar till stor del den från 2016 och 2017. De tre senaste åren har exporten av krigsmateriel uppgått till ungefär 11 miljarder kr per år. Värdet av exporten till EU och andra samarbetsländer har under denna period utgjort omkring 80 procent av det totala exportvärdet. Som vanligt utgör följdleveranser till tidigare levererad materiel en stor del av exporten, säger Carl Johan Wieslander, tillförordnad generaldirektör på ISP.

   


Läs hela pressmeddelandet som pdf.


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: