Pressmeddelande: Den svenska exporten av krigsmateriel 2019

Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till cirka 16,3 miljarder kronor under 2019. Detta är en ökning med drygt 40 procent jämfört med föregående år. EU och andra samarbetsländer svarar för drygt 70 procent av det samlade exportvärdet.

– Siffrorna för 2019 års export visar på en markant värdemässig ökning i förhållande till de tre senaste åren, då exporten av krigsmateriel uppgått till ungefär 11 miljarder kronor per år. Ökningen är i första hand en följd av den upprustning som pågår i världen. Vi bedömer att värdet av exporten under de närmaste åren kommer att motsvara 2019 års värde eller öka ännu mer. Som vanligt utgör följdleveranser till tidigare levererad materiel en stor del av exporten, säger Carl Johan Wieslander, tillförordnad generaldirektör på ISP.

 


Läs hela pressmeddelandet som pdf


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: