Förhandsbesked inför export

Det finns möjlighet att begära att ISP ger ett preliminärt besked gällande en potentiell export i ett förhandsbesked. ISP bedömer då om en export är tillåten eller inte utifrån produktens beskaffenhet, den avsedda slutanvändningen och involverade handelsparter. I vissa fall innehåller förhandsbeskedet villkor som måste vara uppfyllda för att ett exporttillstånd senare ska kunna ges. Vid begäran om förhandsbesked krävs inget slutanvändarintyg. 

 

Ett förhandsbesked är inte ett formellt beslut. Den formella prövningen görs vid ansökan om exporttillstånd även om ett positivt förhandsbesked föreligger. Tjänsten är att betrakta som en service och hanteras  i mån av tid. En begäran om förhandsbesked kostar inget.

 

Giltighet

Ett förhandsbesked gäller under de förutsättningar som råder vid tillfället när beskedet meddelas. Slutlig ställning tas alltid i samband med prövning av en ansökan om exporttillstånd. Nya omständigheter kan alltså påverka utfallet. Den som exporterar är skyldighet att hålla sig underrättad om aktuell lagstiftning. 

 

Handläggningstider

Förhandsbesked hanteras i mån av tid, då ISP:s huvuduppdrag är att pröva tillstånd. Handläggningstiden är därför beroende av antal pågående ärenden och påverkas därutöver av ärendets komplexitet. 

 


Observera

Ett förhandsbesked är inte detsamma som ett exporttillstånd. En slutgiltig prövning av exporten görs först när en ansökan om exporttillstånd inkommer till ISP.


 

Begäran om förhandsbesked

Begäran bör lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post, eller via Kundwebben. Begäran bör innehålla information om

 

  • klassificering enligt PDA-förordningen, och i vissa fall aktuell sanktionsförordning, inklusive exportörens motivering
  • produktbeskrivning med tekniska data som stödjer exportörens klassificering av produkten
  • mottagare och/eller slutanvändare
  • slutanvändning i detalj, och om möjligt ytterligare beskrivning av affären som exempelvis serviceavtal, installation, projektbeskrivningen, kundkännedom/historik etc.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: