Individuellt exporttillstånd

Vid export av produkter med dubbla användningsområden (PDA), kategori 1-9 i bilaga I, till en specifik slutanvändare krävs tillstånd från ISP. Tillstånd för produkter i kategori 0 prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

 

Ett individuellt exporttillstånd gäller för en specifik export ut ur EU. Tillståndet är giltigt i hela EU. Vid prövning av en ansökan som avser ett individuellt exporttillstånd som gäller försäljning kräver ISP i regel ett slutanvändarintyg i original utskrivet på slutanvändarens brevpapper.

 


Observera

Specifika regler kan gälla vid handel med sanktionerade länder. Läs mer under Sanktioner.


  

Ansökan om individuellt exporttillstånd

Ansökan ska lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post, eller via Kundwebben. Enligt ISP:s föreskrifter (TFS 2000:25) ska ansökan fyllas i enligt följande:

 

 1. Exportör - namn, adress och kontaktuppgifter.
 2. Identifikationsnummer - denna uppgift fylls i av ISP.
 3. Önskad giltighetstid - ange ett datum upp till två år.
 4. Kontaktperson hos exportören - ange namn samt telefonnummer och e-post.
 5. Mottagare - ange mottagarens fullständiga namn, adress, telefonnummer, faxnummer och webbadress.
 6. (a) Antal bilagor och Slutanvändarintyg - ange totala antalet bilagor till ansökan. Skriv Ja i fältet för slutanvändarintyg då sådant ska bifogas. Exempel på bilagor kan vara en produktspecifikation, information om slutanvändaren, information om projekt.
 7. Ombud - ange i förekommande fall ombudets fullständiga kontaktuppgifter inklusive organisationsnummer.
 8. Ursprungsland – varans ursprungsland.
 9. Avsändarland - om varan har levererats till Sverige från land utanför Europeiska unionen (tredjeland).
 10. Slutanvändare - ange slutanvändarens fullständiga namn, adress, telefonnummer, faxnummer och webbadress.
 11. Medlemsland där varorna befinner sig eller kommer att befinna sig innan export - ange det land inom Europeiska unionen där varorna finns eller kommer att finnas innan export sker till land utanför Europeiska unionen (tredjeland).
 12. Medlemsland där varan kommer att hänföras till exportförfarande – ange det EU-land varifrån exporten äger rum.
 13. Bestämmelseland - ange det land som är den slutliga destinationen för varan. Observera att ytterligare regelverk kan tillkomma vid export till sanktionsländer.
 14. Varubeskrivning - ange det svenska namnet på varan och beskriv varan så detaljerat att en identifikation och klassificering är möjlig.
 15. Varukod - ange Tullverkets varukod (tullkod), består av åtta siffror.
 16. Nummer enligt kontrollförteckningen – ange kontrollkod enligt bilaga I till PDA-förordningen.
 17. Valuta och värde
 18. Varumängd
 19. Slutanvändning - ange varans planerade användning. Det ska här även anges om varan är avsedd för civil eller militär användning.
 20. Kontraktsdatum - ange i förekommande fall kontrakts- eller orderdatum.
 21. Exportförfarande - ange i förekommande fall den tullprocedur (med siffror) som är adekvat för leveransen:
  10 = Permanent export (exempelvis försäljning)
  21 = Temporär export (exempelvis för reparation)
  23 = Temporär export för retur i oförändrat skick (exempelvis för demonstration)
  31 = Återexport (exempelvis efter reparation)

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: