Vad förväntas av verksamhet med PDA?

Verksamhet med produkter med dubbla användningsområden (PDA) bör ha en exportkontrollorganisation som säkerställer att gällande regelverk efterlevs.

 

Klassificering av PDA

Den som tillverkar, säljer eller exporterar produkter och teknik är skyldig att ta reda på om dessa klassificeras som produkter med dubbla användningsområden i enlighet med PDA-regelverket. PDA kan även omfatta programvara och teknik, exempelvis i form av konsulttjänster och produktionsunderlag. För export av PDA krävs tillstånd från ISP.

 

Klassificering görs genom att jämföra produktens egenskaper med bilaga I till aktuell förordning för PDA. Vid osäkerhet kring klassificering kan en produktförfrågan göras till ISP. Beakta även att den så kallade catch-all-bestämmelsen kan vara tillämplig för övriga produkter.

 

Det är en fördel om all PDA finns klassificerad med kontrollkod i affärssystem eller motsvarande som säkerställer att export inte kan ske utan giltigt exporttillstånd. Den som exporterar behöver även ha kännedom om produkter eller där tillhörande tjänster berörs av sanktioner.

 

Kännedom om produktens icke-civila användningsområden

Den som exporterar bör ha en medvetenhet om hur produkten kan missbrukas, exempelvis i massförstörelsevapenprogram, samt ta ansvar för att den inte hamnar i orätta händer genom stöld, dataintrång, vidareförmedling med mera.

 

Slutanvändarkontroll

Export av PDA förutsätter en god slutanvändarkontroll. Den som exporterar bör göra en bedömning om den angivna slutanvändaren och slutanvändningen verkar rimlig, sannolik och legal. En viktig del av slutanvändarkontrollen är att ha rutiner för kundkännedom samt att göra en bedömning gällande exportens eventuella avledningsrisk. Därtill är det nödvändigt att kontrollera mot aktuella sanktionslistor. Vidare är det obligatoriskt att inhämta slutanvändarintyg från slutanvändaren.

 

Informationsplikt

Kunder och eventuella mellanhänder bör informeras om att produkten är kontrollerad enligt PDA-regelverket på offert, faktura och leveranssedlar, gärna med referens till aktuell kontrollkod. Vid överföringar inom EU är detta en skyldighet enligt PDA-förordningen.

 

Styrkande handlingar

Den som exporterar PDA ska kunna uppvisa handlingar som styrker exporten. Handlingarna ska bevaras i minst fem år, såvitt inte annat föreskrivs. Med styrkande handlingar avses kommersiella dokument såsom fakturor, godsspecifikationer, transportdokument och andra leveransdokument.

 

Det är exportörens ansvar att säkerställa att tulldeklarationen är korrekt ifylld. I tulldeklarationen ska kod X002 anges i fält 44 med referens till aktuellt exporttillståndsnummer.

 

Avgiftsdeklaration

Den som säljer PDA kan behöva betala en avgift till ISP. Den som tillverkar eller säljer sådana produkter med dubbla användningsområden (PDA) som omfattas av ISP:s tillsyn ska årligen lämna in en deklaration till ISP avseende den verksamhet som har fakturerats under föregående år. Avgiftsdeklaration ska lämnas in senast den 31 januari varje år och avse föregående kalenderår.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: