Innehåll i bilaga I

I bilaga I till PDA-förordningen listas produkter med dubbla användningsområden. Bilagans innehåll är uppdelat som följer:

 

Inledning

Anmärkningar

Definitioner 

Akronymer och förkortningar

 

Kategorier och undergrupper

Produkterna är uppdelade i nio kategorier:

Kategori 0 - Kärnmaterial, anläggningar och utrustning

Kategori 1 - Särskilda material och tillhörande utrustning

Kategori 2 - Materialbearbetning

Kategori 3 - Elektronik

Kategori 4 - Datorer

Kategori 5 - Telekommunikation och ″informationssäkerhet″

Kategori 6 - Sensorer och lasrar

Kategori 7 - Navigation och avionik

Kategori 8 - Marint

Kategori 9 - Rymd och framdrivning

 

Inom varje kategori finns fem undergrupper:

A - System, utrustning och komponenter

B - Test-, inspektions- och produktionsutrustning

C - Material

D - Programvara

E - Teknik

 

Kontrollnummer

I det kontrollnummer som varje kontrollerad produkt har finns fem positioner. Första och andra positionen anger vilken kategori och undergrupp produkten tillhör. Tredje positionen visar inom vilken exportkontrollregim produkten regleras - 0 är Wassenaararrangemanget (WA), 1 är Missilteknologiregimen (MTCR), 2 är Nuclear Suppliers Group (NSG) och 3 är Australiengruppen (AG). Fjärde och femte positionen utgör ett löpnummer. Se exempel nedan.

 

Kontrollnummer för PDA 

Exempel: 3 = Elektronik, E = Teknik, 0 = WA, 01 = löpnummer.

 

Definitioner och anmärkningar

Vid genomgång av bilaga I är det viktigt att beakta alla tillämpliga definitioner och anmärkningar. Definitioner av termer mellan 'enkla citationstecken' ges i en teknisk anmärkning till den berörda produkten under aktuellt kontrollnummer. Definitioner av termer mellan "dubbla citationstecken" återfinns i inledningen till bilaga I.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: