Förändrade uppgiftsskyldigheter

Den 15 april införs förändringar i lagstiftning och riktlinjer som rör krigsmateriel. Ändringarna gäller lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel samt de svenska riktlinjerna om utförsel och annan utlandssamverkan.

 

I samband med genomförandet av de lagändringar som föreslås i regeringens proposition 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel sker även förändringar gällande två av de uppgiftsskyldigheter som tillståndshavare har att iaktta enligt krigsmateriellagen.

 

Leveransdeklaration

Tidpunkten för inlämnande av leveransdeklaration ändras så att den som har tillverkningstillstånd enligt 3 § krigsmateriellagen inte längre behöver ge in en deklaration till ISP inom en månad efter varje avslutat kalenderhalvår. I stället kommer samtliga tillståndshavare endast vara tvungna att lämna deklaration senast den 31 januari avseende verksamheten föregående kalenderår. Deklarationen ska även fortsättningsvis lämnas på blankett som ISP tillhandahåller. Försent inlämnad deklaration kan föranleda sanktionsavgift.

 

Villkor vid utförsel inom EES

Den som har tillstånd till utförsel av krigsmateriel eller tekniskt bistånd till en mottagare i ett land inom EES ska lämna uppgift till mottagaren om de villkor för slutanvändning och utförsel utanför EES av krigsmaterielen eller det tekniska biståndet som gäller för tillståndet.

 

Det införs en ny bestämmelse i krigsmaterielförordningen, 22 a §, enligt vilken uppgiften ska lämnas senast i samband med att materielen eller det tekniska biståndet tas emot.

 

Uppgiftsskyldigheten gäller endast om tillståndet, generellt, globalt eller individuellt, innehåller något sådant villkor som anges i bestämmelsen. Den uppgiftsskyldige ska i sådana fall även underrätta ISP om att skyldigheten uppfyllts genom att ge in en kopia av den handling som lämnats till mottagaren. Detta ska ske senast den 31 januari avseende verksamheten föregående kalenderår. Försent fullgjord uppgiftsskyldighet kan föranleda sanktionsavgift. 

 


Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Förordning (1992:1303) om krigsmateriel

Bilaga till förordningen, inklusive krigsmaterielförteckningen

Regeringens proposition 2017/18:23


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: