Sanktionsavgifter införs

Den 15 april införs förändringar i lagstiftning och riktlinjer som rör krigsmateriel. Ändringarna gäller lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel samt de svenska riktlinjerna om utförsel och annan utlandssamverkan.

 

Ett system med administrativa sanktionsavgifter införs i krigsmateriellagen. De överträdelser som kan föranleda en sanktionsavgift är dels sådana som tidigare var straffbelagda, dels sådana som tidigare var straffria. Det är ISP som kommer att besluta om sanktionsavgift.

 

Handlande som kan föranleda sanktionsavgift

De överträdelser som kan föranleda sanktionsavgift är underlåtenhet att fullgöra följande skyldigheter: marknadsföringsredovisning, anbuds- eller avtalsunderrättelse, uppgift om slutanvändning m.m. vid utförsel inom EES, redovisning av tillverkningsrätt, samarbetsavtal eller ägande i utländska rättssubjekt, avgifts- och leveransdeklaration samt anmälan om användande av generellt tillstånd. Dessa överträdelser kommer inte att kunna medföra straffrättsligt ansvar. Sanktion i form av återkallelse av tillstånd och förbud att använda generellt tillstånd kan dock komma ifråga. För överträdelser som har skett före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter; för 12, 15 a, 17, 20 b och 20 c §§ krigsmateriellagen gäller straffrättslig påföljd och för 11 och 19 §§ utgår ingen sanktion.

 

Betalningsansvar

Sanktionsavgift tas ut av den juridiska person som är tillståndshavare. Även statliga myndigheter kan få betala sanktionsavgift. Det krävs varken uppsåt eller oaktsamhet för att betalningsansvar ska föreligga; det är fråga om ett strikt ansvar. Eventuella förmildrande omständigheter i det enskilda fallet kan medföra att den avgiftsskyldige helt eller delvis befrias från sanktionsavgift.

 

Avgiftens storlek

Avgiften bestäms till lägst 3 000 kr och högst 200 000 kr. Storleken på avgiften kommer att avgöras av omfattningen på den avgiftsskyldiges verksamhet; 3 000 kr om den avgiftsskyldige har ett fakturerat värde som inte överstiger 250 000 kr, annars tre procent av fakturerat värde upp till maxbeloppet.

 

Befrielse från avgift

Om det bedöms oskäligt att ta ut avgift med fullt belopp kan ISP helt eller delvis att befria en avgiftsskyldig från sanktionsavgift. Vid bedömningen beaktar ISP särskilt om överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen och om avgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen. Bristande betalningsförmåga, nystartad verksamhet, okunskap om regelverket, tidsbrist eller dåliga rutiner kommer normalt inte att föranleda befrielse från avgift.

 

Överklagande och verkställighet

Beslut om sanktionsavgift kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Om sanktionsavgift inte har betalats när beslutet om avgift fått laga kraft kommer ISP lämna över ärendet till Kronofogdemyndigheten för verkställighet. Betald avgift kommer att tillfalla staten, det vill säga inte finansiera ISP:s verksamhet som de årliga avgifterna gör.

  


Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Förordning (1992:1303) om krigsmateriel

Bilaga till förordningen, inklusive krigsmaterielförteckningen

Regeringens proposition 2017/18:23


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: