Utökad tillståndsplikt och tillsyn

Den 15 april införs förändringar i lagstiftning och riktlinjer som rör krigsmateriel. Ändringarna gäller lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel samt de svenska riktlinjerna om utförsel och annan utlandssamverkan.

 

Statliga myndigheter behöver tillstånd för tillverkning och tillhandahållande

Undantaget för statliga myndigheter från kravet på tillstånd för att tillverka och tillhandahålla krigsmateriel avskaffas. Från och med ändringen kommer alltså även statliga myndigheter att behöva ett grundläggande tillverkningstillstånd enligt 3 § krigsmateriellagen.

 

Fler privata aktörer behöver tillstånd för tillhandahållande

Privata aktörer som tillhandahåller krigsmateriel m.m. till svenska statliga myndigheter eller till tillverkare med tillverkningstillstånd av det slag tillhandahållandet gäller kommer framöver att behöva ett grundläggande tillhandahållandetillstånd enligt 4 § krigsmateriellagen. Innehavare av tillverkningstillstånd kommer också att behöva ett grundläggande tillhandhållandetillstånd.

 

För den som har beviljats ett tillverkningstillstånd före ikraftträdandet gäller undantaget från kravet på tillhandhållandetillstånd till och med den 14 april 2021. Övriga aktörer behöver tillhandhållandetillstånd från och med den 15 april.

 

Skyldigheter för tillståndshavare

Tillståndshavare omfattas av redovisnings-, underrättelse-, uppgifts- och deklarationsskyldigheter enligt krigsmateriellagen och kan påföras sanktionsavgift från och med den 15 april om dessa skyldigheter inte uppfylls. Vidare står tillståndshavare under tillsyn av ISP, vilket medför en skyldighet att på begäran lämna ISP upplysningar och ge tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs. Slutligen omfattas tillståndshavare av bestämmelserna om finansiering av ISP:s verksamhet; det vill säga är i princip skyldiga att betala en årlig avgift till ISP baserat på det fakturerade värdet av såld krigsmateriel inom och utom landet och lämnat tekniskt bistånd utom landet.

 


Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Förordning (1992:1303) om krigsmateriel

Bilaga till förordningen, inklusive krigsmaterielförteckningen

Regeringens proposition 2017/18:23


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: