Hjälp att tolka sanktioner

Restriktiva åtgärder i form av sanktioner fastställs genom rådsbeslut inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) och implementeras genom rådsförordningar eller nationell lagstiftning. EU-förordningarna gällande sanktioner träder, om inte annat anges, i kraft dagen efter de publiceras i EU:s officiella tidning

 

Rådsbeslut och förordningar

Om rådets beslut inkluderar frysning av tillgångar eller andra typer av ekonomiska eller finansiella sanktioner måste dessa åtgärder genomföras med hjälp av en rådsförordning. I förordningen fastställs den exakta omfattningen av åtgärderna och närmare detaljer om genomförandet av dem. En förordning är en bindande rättsakt med allmän giltighet som är direkt tillämplig för alla personer, enheter och organ i EU.

 

Åtgärder som endast fastställs i rådsbeslut, t.ex. vapenembargon, genomförs av EU-medlemsstaterna i nationell lag.

 

Kompletteringar

EU:s rättsakter kompletteras efterhand varför flera olika förordningar ofta måste läsas ihop för att ge en heltäckande bild.

 

Verktyg 

Sanctions in force: Sammanställning över alla gällande sanktionsregimer inklusive rådsbeslut och förordningar i kraft.

 

Financial Sanctions Database: Konsoliderad lista över sanktionerade personer, enheter eller organ som är ålagda finansiella sanktioner enligt EU-förordningar kan laddas ner från databasen. Databasen tillhandahålls av EU-kommissionen och kräver inloggning. 

 

EU Sanctions Map: Sammanställning över aktuella sanktioner. Obs, utgör inte något officiellt EU-dokument, kan endast användas som stöd och är inte avsett att ligga till grund för några slutliga ställningstaganden.

 

EUR-Lex: Ingång till EU-rätten.

 

Curia: Information om EU-domar som har vunnit laga kraft.

 

EU:s riktlinjer för genomförande och utvärdering av restriktiva åtgärder (sanktioner) inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

 

EU:s bästa praxis för effektivt genomförande av restriktiva åtgärder: För vägledning och rekommendationer, exempelvis avseende ägande, kontroll och indirekt tillgängliggörande.

 

EU information note: Vägledning gällande sanktionslättnader avseende Iran och den gemensamma övergripande handelsplanen (JCPoA).

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: