Sanktioner avseende Ryssland och Ukraina

Under 2014 införde EU med anledning av utvecklingen i Ukraina omfattande sanktioner med olika inriktning avseende Ryssland och Ukraina.

 

Sanktionernas omfattning

Sanktionerna består av tre parallella system omfattande bland annat vapenembargo och förbud mot produkter med dubbla användningsområden, restriktioner gällande olja och gas samt frysning av tillgångar.

 

Vapenembargo och förbud mot produkter med dubbla användningsområden

EU upprätthåller ett vapenembargo med tillhörande förbud avseende därmed sammanhängande tekniskt och finansiellt bistånd mot Ryssland. Det är vidare förbjudet att från Ryssland importera, köpa eller transportera vapen och vapenrelaterad materiel. Förbuden omfattar inte handel med vissa raketbränslen vilken tillåts under vissa specificerade omständigheter, trots att dessa finns upptagna i EU:s gemensamma militära förteckning. Förbuden påverkar heller inte fullgörandet av avtal som ingicks före den 1 augusti 2014, eller som rör reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhållet av och säkerheten för befintlig militär kapacitet inom EU.

 

Det är förbjudet att direkt eller indirekt sälja, exportera m.m. produkter med dubbla användningsområden (PDA) avsedda för militär slutanvändning eller till militär slutanvändare i Ryssland och till vissa specifikt listade ryska försvarsindustriföretag. Även tillhandahållande av tekniskt eller finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster kopplat till sådan export omfattas av förbud.

 

Förbudet avseende PDA gäller för alla produkter upptagna i bilaga I till EU:s förordning om PDA. Visst undantag från förbudet finns avseende export m.m. till de listade ryska försvarsindustriföretagen av produkter och teknik avsedda för:

  • luftfarts- och rymdindustri
  • underhåll och säkerhet kopplad till befintlig civil kärnkraftskapacitet inom EU.

 

Förbuden påverkar inte fullgörandet av avtal som ingicks före den 1 augusti 2014 gällande militär slutanvändning eller militär slutanvändare respektive före den 12 september 2014 vad gäller de listade försvarsindustriföretagen.

 

Olja och gas

Begränsningar finns avseende försäljning, export m.m. av vissa varor, teknik och tillhörande tjänster inom energisektorn till Ryssland, bl.a. för:

 

  • oljeprospektering och produktion 
  • arktisk oljeutvinning och produktion 
  • skifferoljeprojekt.

 

EU upprätthåller även omfattande förbud mot viss försäljning, export m.m. till infrastrukturprojekt samt för utvinning av olja, gas och mineraler i Krim och Sevastopol.

 

Frysning av tillgångar

EU har beslutat om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för listade personer och enheter. De personer och enheter vars tillgångar och ekonomiska resurser frysts lyder under tillgängliggörandeförbud, vilket innebär ett handelsförbud. Läs mer under Förbjudna handelspartners

 

EU har även beslutat om finansiella sanktioner mot utsedda ryska banker, energibolag och försvarsföretag.

 

ISP:s uppgift

ISP prövar ansökningar om undantag rörande tekniskt och finansiellt bistånd kopplat till produkter som omfattas av förbud och svarar på frågor avseende vapenembargot och förbudet rörande PDA. När det gäller restriktionerna avseende produkter, teknik och tjänster avsedda för oljeindustrin är Kommerskollegium ansvarig myndighet.

 

Läs mer

För fullständig information kring sanktionernas omfattning och innehåll, se Regeringens webbplats om internationella sanktioner.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: