Frisläppande av frysta tillgångar

Under vissa förutsättningar finns möjlighet att ansöka om frisläppande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser. ISP prövar endast sådana ansökningar avseende juridiska personer som omfattas av restriktioner enligt förordningen om Iran.

 

När det gäller ansökan om att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser ska frigöras avseende privatpersoner, kontakta Försäkringskassan.

 

Prövningskriterier

ISP prövar ansökningar avseende frisläppning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som är

 

  • förfallna till betalning enligt ett avtal som ingicks före den dag då enheten/organet uppfördes på frysningslistorna
  • föremål för kvarstad i enlighet med ett beslut som har meddelats före den dag då enheten/organet uppfördes på frysningslistorna
  • nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov
  • avsedda för betalning av ersättningar för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster
  • nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader.

 

Därutöver prövar ISP ansökningar om frisläppning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som bedöms nödvändiga för officiella ändamål vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller internationella organisationer.

 

Det är även ISP:s uppgift att pröva om frisläppning av vissa tillgångar är nödvändig för verksamhet som har direkt samband med sådana aktiviteter där ISP ansvarar för tillståndsprövning och som krävs för att genomföra den gemensamma övergripande handlingsplanen, JCPoA.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: