Tillståndskrav

Vid handel med Iran finns tillståndskrav kopplade till produkter med anknytning till kärnteknik och andra produkter med dubbla användningsområden samt till programvara för viss affärsresursplanering liksom för grafit och metaller.

 

Produkter med anknytning till kärnteknik

Tillstånd krävs inför försäljning, export m.m. till iranska personer och enheter eller för användning i Iran av produkter med anknytning till kärnteknik enligt bilaga I i förordningen om Iran. Bilaga I omfattar de kontrollistor som framarbetats inom exportkontrollregimen Nuclear Suppliers Group (NSG). Tillståndskravet omfattar även tillhandahållande av tekniskt eller finansiellt bistånd och förmedlingstjänster. Därtill krävs även tillstånd före ingående av vissa slags investeringsavtal gällande kommersiella verksamheter kopplade till bilaga I. Godkännande krävs från FN:s säkerhetsråd i varje enskilt fall innan ISP får bevilja tillstånd.

 

Även inköp, import eller transport av bilaga I-produkter omfattas av tillståndskrav. Den gemensamma kommitté som inrättats för att övervaka genomförandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen, JCPoA, ska av ISP underrättas om beviljande av sådana tillstånd.

 

Andra produkter med dubbla användningsområden m.m.

Tillstånd krävs inför försäljning, export m.m. av andra produkter och tjänster med dubbla användningsområden som inte omfattas av exportkontrollregimerna Nuclear Suppliers Group (NSG) eller Missilteknologiregimen (MTCR), men som eventuellt anses kunna bidra till aktiviteter som står i strid med JCPoA. Dessa produkter listas i bilaga II i förordningen om Iran. Tillståndskravet omfattar också tillhandahållande av tekniskt eller finansiellt bistånd och förmedlingstjänster, kopplat till bilaga II-produkter. Även ingående av vissa slags investeringsavtal avseende kommersiella verksamheter som omfattar teknik enligt bilaga II omfattas av tillståndskrav. Detsamma gäller inköp, import eller transport. 

 

För export av övrig PDA enligt bilaga I i EU-förordningen om PDA, det vill säga produkter och teknik kontrollerade inom exportkontrollregimerna Australiengruppen (AG) och Wassenaararrangemanget (WA), gäller ordinarie tillståndskrav.

 

Programvara för viss affärsresursplanering

Enligt bilaga VIIA i förordningen om Iran krävs tillstånd inför försäljning, export m.m. av programvara för affärsresursplanering som tagits fram särskilt för användning inom kärnteknisk industri och försvarsindustri till iranska personer och enheter i Iran, eller för användning i Iran. Även tillhandahållande av tekniskt eller finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster kopplat till sådana produkter kräver tillstånd.

 

Grafit och vissa metaller

Enligt bilaga VIIB i förordningen om Iran krävs tillstånd inför försäljning, export m.m. av grafit, råmetaller och icke slutligt förädlade metaller till iranska personer och enheter i Iran eller för användning i Iran. Även tillhandahållande av tekniskt eller finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster kopplat till sådana produkter kräver tillstånd.

 

Läs mer

För fullständig information kring sanktionernas omfattning och innehåll, se Regeringens webbplats om internationella sanktioner.

 

Ansökningar om tillstånd

Ansökningar om tillstånd bör lämnas på nedanstående blanketter via post eller e-post, eller via Kundwebben. Vid prövning av en ansökan som avser ett individuellt exporttillstånd för försäljning kräver ISP ett slutanvändarintyg i original, företrädesvis på slutanvändarens brevpapper. Observera att ett särskilt slutanvändningsintyg med information om slutanvändning och, när så är möjligt slutanvändningsplats, finns vid försäljning, export m.m. av bilaga II-produkter till Iran.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: