Sanktioner mot Nordkorea

EU har sedan 2006 genomfört FN:s sanktioner mot Nordkorea och har i vissa avseenden valt att gå längre än dessa. Grunden för sanktionerna mot Nordkorea är att landet, i strid med internationella överenskommelser, har utvecklat kärnvapen och genomfört kärnsprängningar. 

 

Sanktionernas omfattning

Sanktionerna omfattar vapenembargo och förbud mot produkter med dubbla användningsområden m.m, frysning av tillgångar samt restriktioner gällande ett omfattande antal andra aktiviteter och produkter.

 

Vapenembargo och förbud mot produkter med dubbla användningsområden m.m.

Sanktionsregimen mot Nordkorea innefattar utöver ett vapenembargo även en rad andra förbud. Försäljning, export m.m. av produkter med dubbla användningsområden (PDA) enligt bilaga I till PDA-förordningen, samt ytterligare produkter, utrustning, materiel och teknik som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till massförstörelsevapen eller ballistiska robotar samt konventionella vapen är förbjuden. Detta gäller också tekniskt och finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster med anknytning till sådana produkter.

 

Förbuden omfattar även inköp, import och transport.  

 

Frysning av tillgångar

Tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör vissa utpekade personer och enheter som deltar i eller stöder de nordkoreanska program som FN och EU vill förhindra ska frysas. Detsamma gäller i förhållande till personer och enheter som agerar på andra sanktionerade parters vägnar eller på uppdrag av sådana, eller som hjälper andra att kringgå eller bryta mot sanktionerna. Dessa personer och enheter lyder under tillgängliggörandeförbud, vilket innebär ett handelsförbud. Läs mer under Förbjudna handelspartners

 

Övrigt

Förbud gäller för export, import och transport av produkter avsedda för Nordkoreas väpnade styrkor eller som kan bidra till Nordkoreas försvarsmakts operativa kapacitet, och för tjänster i anslutning därtill. Förbud råder även mot export m.m. av flygbränsle, helikoptrar och fartyg, industrimaskiner, transportfordon, järn, stål och andra metaller samt naturgas och oljeprodukter.

 

EU upprätthåller även ett förbud mot försäljning, leverans m.m. av nytryckta nordkoreanska sedlar och mynt, samt mot handel med lyxartiklar, guld och diamanter.

 

Förbud mot import, köp m.m. från Nordkorea råder avseende guld, titanmalm, vanadinmalm och sällsynta jordartsmetaller, kol, järn eller järnmalm, bly och blymalm, jord och sten, trä, maskiner och elektrisk utrustning, fartyg, fisk och skaldjur, livsmedel och jordbruksprodukter, textilier samt oljeprodukter.

 

Det är även förbjudet att tillhandahålla tjänster med anknytning till gruvdrift eller tillverkning inom gruvdrift, kemisk industri och raffineringsindustri. Även vissa datatjänster lyder under förbud. 

 

EU:s medlemsstater ska även vidta åtgärder för att förhindra att specialiserad undervisning eller utbildning som skulle bidra till Nordkoreas spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller till utvecklingen av system för kärnvapenbärare ges till nordkoreanska medborgare.

 

ISP:s uppgift

ISP ansvarar för frågor rörande vapenembargot och produkter med dubbla användningsområden och anslutande förbud mot vissa tjänster. ISP prövar även ansökningar om undantag kopplade till förbuden.

 

Läs mer

För fullständig information kring sanktionernas omfattning och innehåll, se Regeringens webbplats om internationella sanktioner.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: