Sanktioner mot övriga länder

ISP är utsedd av regeringen till behörig myndighet att utföra vissa uppgifter inom sanktionsregimerna mot Burma/Myanmar, Demokratiska republiken Kongo, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan, Sydsudan, Venezuela och Vitryssland.

 

Burma/Myanmar

EU införde sanktioner mot Burma/Myanmar redan 1996 på grund av svåra brister vad gällde demokrati och mänskliga rättigheter. Efterhand suspenderades och slutligen hävdes sanktionerna mot landet med undantag för vapenembargo och förbud mot utrustning som kan användas för internt förtryck.

 

Mot bakgrund av de på nytt eskalerande problemen i landet utökade och skärpte EU sanktionerna i april 2018. Utöver fortsatt gällande vapenembargo och förbud mot utrustning som kan användas för internt förtryck infördes förbud mot export m.m. av produkter med dubbla användningsområden (PDA) avsedda för militär slutanvändning, militär slutanvändare eller gränsbevakningspolisen. Även tillhandahållande av tekniskt eller finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster kopplat till sådan export omfattas av förbud. Förbudet avseende PDA gäller för alla produkter upptagna i bilaga I till EU:s förordning om PDA.

 

Det är även förbjudet att, utan förhandstillstånd från behörig myndighet, exportera, sälja m.m. utrustning avsedd för övervakning eller avlyssning av internet eller telekommunikation. Därtill har förbud mot tillhandahållande av militärutbildning till eller militärt samarbete med Burmas försvarsmakt och gränspolisen införts.

 

ISP:s uppgift

ISP ansvarar för frågor rörande vapenembargot och tillståndsprövning vid viss export, bland annat gällande utrustning som kan användas för internt förtryck men som är avsedd endast för humanitärt bruk eller som skydd, samt för tillhandahållande av tekniskt eller finansiellt bistånd som har samband med sådan utrustning. ISP prövar även ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av finansiellt bistånd som har samband med icke-dödsbringande militär utrustning som är avsedd endast för humanitärt bruk eller som skydd, eller för FN:s och EU:s insatser i landet. 

 

Demokratiska republiken Kongo

EU har sedan 2003 genomfört FN:s säkerhetsrådssanktioner mot Demokratiska republiken Kongo. En alltjämt pågående väpnad konflikt i de östra delarna av landet samt brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt ansågs utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet. Mot bakgrund av det fortsatt olagliga flödet av vapen inom landet infördes 2005 ytterligare sanktioner, som kom att omfatta hela Demokratiska republiken Kongo. Sanktionerna omfattar idag ett vapenembargo och frysning av tillgångar.

 

ISP:s uppgift

ISP ansvarar för frågor rörande vapenembargot och prövning av ansökningar om undantag från förbudet avseende tekniskt eller finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster kopplade till embargot.

 

Libanon

Med anledning av kriget i Libanon mellan Hizbollah och Israel 2006 beslutade FN:s säkerhetsråd om sanktioner mot Libanon. Säkerhetsrådssanktionerna har genomförts av EU och omfattar ett partiellt vapenembargo förenat med ett förbud mot tillhandahållande av tekniskt eller finansiellt bistånd med anknytning till vapenexport.

 

ISP:s uppgift

ISP ansvarar för frågor rörande vapenembargot och för prövning av ansökningar om undantag från förbudet avseende tekniskt eller finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster kopplade till embargot.

 

Libyen

FN:s säkerhetsråd införde 2011 sanktioner mot den libyska regimen under ledning av Gadaffi. Sanktionerna omfattar ett vapenembargo och ett EU-beslutat förbud mot utrustning för internt förtryck, inklusive förbud mot tekniskt och finansiellt bistånd. Förbuden avser även import. EU har även utöver FN:s beslut om frysning av tillgångar antagit egna sanktioner i form av ytterligare listade personer och enheter. Därutöver har EU inrättat tillståndskrav vid export av vissa varor som skulle kunna användas för att smuggla migranter eller för människohandel.

 

ISP:s uppgift

ISP ansvarar för frågor rörande vapenembargot och förbudet gällande utrustning för internt förtryck samt för prövning av ansökningar om undantag avseende tekniskt eller finansiellt bistånd och förmedlingstjänster kopplade till embargona.

 

Somalia

FN:s säkerhetsråd införde redan 1992 ett vapenembargo mot Somalia i syfte att hindra det omfattande vapenflödet till landet. Vapenembargot implementerades av EU år 2002. Därefter har undantag införts i syfte att utveckla den framväxande säkerhetsinfrastrukturen i landet. Utöver vapenembargot, inklusive förbud mot tekniskt och finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster, omfattar sanktionerna frysning av tillgångar och ett förbud gällande import av träkol från Somalia. 

 

ISP:s uppgift

ISP ansvarar för frågor rörande vapenembargot och för prövning av ansökningar om undantag från embargot.

 

Sudan

FN:s säkerhetsråd införde 2004 ett vapenembargo mot de väpnade grupperna i Darfur, vilket 2005 utökades till att omfatta alla parter i konflikten. Sanktionerna mot landet omfattar idag, utöver vapenembargot inklusive förbud mot tekniskt och finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster, även frysning av tillgångar. Undantag från embargot finns avseende materiel som kan behövas för Afrikanska unionen, FN och EU i deras krishanteringsinsatser och för materiel specifikt avsedd för minröjning.

 

ISP:s uppgift

ISP ansvarar för frågor rörande vapenembargot och för prövning av ansökningar om undantag från embargot och förbudet mot tillhandahållande av vissa tjänster.

 

Sydsudan

När Sudan delades och Sydsudan blev en självständig stat den 9 juli 2011 uppdaterades vapenembargot mot Sudan till att gälla även Sydsudan. Genom en ändring sommaren 2014 skapades en egen sanktionsregim mot Sydsudan. Sedan 2015 gäller även FN-sanktioner mot landet. Idag omfattar sanktionerna ett vapenembargo, inklusive förbud mot tekniskt och finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster kopplade till embargot, samt frysning av tillgångar.

 

ISP:s uppgift

ISP ansvarar för frågor rörande vapenembargot och för prövning av ansökningar om undantag från embargot och förbudet mot tillhandahållande av vissa tjänster.

 

Venezuela

Mot bakgrund av den fortsatt försämrade situationen i Venezuela gällande demokrati och mänskliga rättigheter införde EU under senhösten 2017 restriktiva åtgärder mot landet. Utöver vapenembargo och förbud mot utrustning för internt förtryck, inklusive förbud mot tekniskt och finansiellt bistånd kopplat till dessa embargon, omfattar sanktionerna frysningar av tillgångar och ekonomiska resurser tillhörandes personer, enheter och organ ansvariga för allvarliga kränkningar av och brott mot mänskliga rättigheter och demokrati. Det är även förbjudet att, utan förhandstillstånd från behörig myndighet, exportera, sälja m.m. telekommunikationsutrustning avsedd för övervakning eller avlyssning.

 

ISP:s uppgift

ISP ansvarar för frågor rörande vapenembargot och för undantag från förbudet mot tillhandahållande av vissa tjänster. Därutöver prövar ISP ansökningar om tillstånd vad gäller export av övervaknings- eller avlyssningsutrustning. 

 

Vitryssland

EU-sanktioner infördes mot Vitryssland redan 2004 med anledning av försvinnandet av politiska aktivister. Dessa initiala åtgärder riktades mot tjänstemän i Lukasjenkos regim.

 

Idag omfattar sanktionerna ett vapenembargo och förbud mot utrustning för internt förtryck, inklusive förbud mot tekniskt och finansiellt bistånd kopplat till dessa embargon, samt frysningar av tillgångar för fyra individer som listats med anledning av inblandning i de ouppklarade politiska försvinnandena. Möjlighet till undantag från förbuden kopplade till utrustning för internt förtryck finns avseende vissa vapen för sport- och skidskytte.  

 

ISP:s uppgift

ISP ansvarar för frågor rörande vapenembargot och förbudet gällande utrustning för internt förtryck. ISP prövar även ansökningar om undantag från dessa förbud. 

 

Läs mer

För fullständig information kring sanktionernas omfattning och innehåll, se Regeringens webbplats om internationella sanktioner.

 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: