Sanktioner mot Syrien

EU beslutade 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien och sanktionerna har vid ett flertal tillfällen utökats. Det vapenembargo som EU tidigare upprätthöll mot Syrien hävdes dock till stora delar i juni 2013. Förbudet mot vapenimport kvarstår.   

 

Sanktionernas omfattning

Sanktionerna är kopplade till bland annat utrustning för internt förtryck, utrustning för övervakning och avlyssning samt till olja och gas och frysning av tillgångar.

 

Utrustning för internt förtryck

Den omfattande sanktionsregimen avseende Syrien innebär bland annat förbud mot försäljning, export m.m. av viss utrustning som kan användas för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av sådana produkter, samt tekniskt och finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster kopplade till sådan utrustning. Förbudet omfattar vissa produkter med dubbla användningsområden som kan användas i konventionell krigföring samt för framställning av biologiska och kemiska vapen. Vissa undantagsmöjligheter finns dock, kopplade till bl.a. livsmedels- eller jordbruksändamål, medicinska eller andra humanitära ändamål, och till förmån för FN- eller EU-personal. 

 

Det finns ytterligare en kategori av produkter och teknik som kan användas för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av sådana produkter för vilka tillstånd krävs vid försäljning, export m.m. till Syrien. Bland annat omfattas en mängd vanliga industrikemikalier, exempelvis metanol, etanol och klor. Även här finns tillståndskrav kopplat till tekniskt och finansiellt bistånd samt förmedlingstjänster i samband med tillhandahållande av sådana produkter och teknik.

 

Utrustning för övervakning och avlyssning

Det finns ett förbud mot försäljning, export m.m. av utrustning som ska användas av den syriska regimen för övervakning eller avlyssning av internet och telekommunikation, samt tekniskt och finansiellt bistånd och tjänster kopplade till sådan utrustning. Tillstånd kan dock utfärdas av ISP om myndigheten inte har rimliga skäl att anta att övervaknings- eller avlyssningsutrustningen ifråga ska användas av den syriska regimen eller på dess vägnar.

 

Olja och gas

EU upprätthåller ett förbud mot försäljning, export m.m. av viktig utrustning och teknik till den syriska olje- och gasindustrin, och tekniskt och finansiellt bistånd samt tjänster kopplade till sådan utrustning och teknik. Det är även förbjudet att köpa, importera eller transportera råolja och petroleumprodukter från Syrien samt att investera i råoljesektorn. Undantagsmöjligheter finns kopplade till bland annat humanitära insatser. 

 

Frysning av tillgångar

Personer och enheter ansvariga för eller med koppling till förtrycket av den syriska civilbefolkningen, eller som gagnas av eller stödjer regimen har fått sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta av EU. Dessa personer och enheter lyder under tillgängliggörandeförbud, vilket innebär ett handelsförbud. Läs mer under Förbjudna handelspartners

 

Frysningarna omfattar även Syriens centralbank, men vissa undantag har dock föreskrivits i syfte att upprätthålla legitim handel.

  

Övrigt

Försäljning, export m.m. av viss utrustning eller teknik för deltagande i vissa infrastrukturprojekt i Syrien är förbjuden. Det är även förbjudet, med vissa undantag, att leverera, exportera eller överföra flygbränsle.

 

EU upprätthåller även förbud mot att sälja, överföra m.m. nya syriska sedlar och mynt, lyxartiklar, samt mot handel med kulturföremål, ädelmetaller och diamanter.

 

ISP:s uppgift

ISP ansvarar för frågor kring förbudet gällande utrustning för internt förtryck. ISP prövar ansökningar om undantag från förbudet, samt rörande tekniskt och finansiellt bistånd kopplat därtill.

 

ISP ansvarar även för tillståndsprövningen när det gäller direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av ytterligare utrustning, varor eller teknik som kan användas för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck, samt rörande tekniskt och finansiellt bistånd i samband med sådan utrustning.

 

ISP prövar även ansökningar om undantag från förbudet mot tillhandahållande av utrustning som kan användas av den syriska regimen för övervakning av internet och telekommunikation, samt rörande tekniskt och finansiellt bistånd beträffande sådan utrustning, teknik eller programvara, samt vad gäller tillhandahållande av vissa tjänster i samband med sådan utrustning.

 

 

Läs mer

För fullständig information kring sanktionernas omfattning och innehåll, se Regeringens webbplats om internationella sanktioner.

 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: