Lista 2, deklarationer

Kemikalier på lista 2 listas efter denna sida.

 

Deklarationsskyldighet

Den som yrkesmässigt producerar, bereder, förbrukar, för in eller för ut lista 2-kemikalier ska lämna en årlig deklaration avseende föregående kalenderårs aktiviteter. Den som producerar, bereder eller förbrukar dessa kemikalier ska lämna en planeringsdeklaration som avser kommande kalenderår. Deklarationsskyldigheten gäller även blandningar av kemikalier.

 

Produktionen ska ske genom kemiska reaktioner eller genom biologiska eller biotekniska processer (biosyntes). Med att producera avses också att ämnet framställts som en mellanprodukt i en process eller att ämnet uppstått som en samprodukt, biprodukt eller förorening i en process.

 

Översikt lista 2


Kemikalie Aktivitet

Mängd

(kg/år)  

Planerings-

deklaration

Årlig

deklaration

A.3

Produktion, beredning,
förbrukning

 >1  30 september  31 januari
A.1-2 Produktion, beredning,
förbrukning
 >100  30 september  31 januari
B.4-14 Produktion, beredning,
förbrukning
 >1000  30 september  31 januari
Alla Föra in eller ut ur Sverige  >0  -  31 januari

 

Undantag

Blandningar med en koncentrationsgrad på max 30 procent lista 2-ämne behöver inte deklareras.

 

Observera

Alla lista 2-ämnen klassificeras som produkter med dubbla användningsområden (PDA) vilket innebär att det krävs tillstånd från ISP vid export ut ur EU. Vid överföring till annat EU-land ska det i de relevanta kommersiella dokumenten anges att produkterna omfattas av tillståndsplikt vid export från unionen. Relevanta kommersiella dokument omfattar alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier.

 

Deklaration

Deklarationerna bör lämnas på nedanstående blanketter via post eller e-post.

 

Årlig deklarationen ska avse verksamheten under föregående kalenderår och vara ISP tillhanda senast den 31 januari. Angående deklarationens innehåll se 10 § i TFS 2000:26 nedan.

 

Planeringsdeklaration ska avse verksamheter för kommande kalenderår och vara ISP tillhanda senast den 30 september. Angående deklarationens innehåll se 11 § i TFS 2000:26 nedan.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: