Ändringar i lagstiftning och riktlinjer införs den 15 april

Den 15 april införs förändringar i lagstiftning och riktlinjer som rör krigsmateriel. Ändringarna gäller lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel samt de svenska riktlinjerna om utförsel och annan utlandssamverkan.

 

Utökad tillståndsplikt och tillsyn

Statliga myndigheter och vissa privata aktörer, som hittills varit undantagna från krav på tillstånd, kommer att behöva tillstånd för att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel. Dessa aktörer kommer därmed att stå under tillsyn av ISP. Förändringen införs i krigsmateriellagen, 3 och 4 §§.

 

Sanktionsavgifter införs

Vissa överträdelser som tidigare varit straffbelagda kommer istället att kunna föranleda en sanktionsavgift. Sanktionsavgift kommer även att kunna beslutas för vissa överträdelser som tidigare inte varit straffbelagda. Det är ISP som beslutar om sanktionsavgift. Förändringen införs i krigsmateriellagen, 31 §.

 

Förändrade uppgiftsskyldigheter

Två uppgiftsskyldigheter förändras. Förändringarna införs i krigsmaterielförordningen, 22 § och 22 § a.

 

Deklarationen över fakturerad och levererad krigsmateriel behöver endast lämnas en gång per år, senast den 31 januari för föregående kalenderår.

 

Vid utförsel till annat EES-land ska vissa uppgifter lämnas till mottagare av krigsmateriel och tekniskt bistånd, senast i samband med mottagandet. ISP ska senast den 31 januari efterkommande år underrättas om att uppgifterna har lämnats. 

 

Ändrade riktlinjer

Regeringens riktlinjer för utförsel och annan utlandssamverkan ändras enligt följande:

  • Ett demokratikriterium införs.
  • Kriteriet om mänskliga rättigheter ändras från att gälla grova och omfattande kränkningar till att gälla allvarliga och omfattande kränkningar.
  • Vid utförsel från ett samarbetsland till ett tredje land är frågan om "svensk identitet" inte längre avgörande för vilken prövning som görs.
  • Det ska i tillståndsprövningen beaktas om utförseln eller utlandssamverkan motverkar en rättvis och hållbar utveckling i mottagarlandet.
  • Följdleveranser gällande ammunition inskränks till speciell ammunition.

 

Riktlinjerna återfinns i regeringens proposition 2017/18:23.

  


Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Förordning (1992:1303) om krigsmateriel

Bilaga till förordningen, inklusive krigsmaterielförteckningen

Regeringens proposition 2017/18:23


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: