Svensk krigsmaterielexport till Turkiet

Med anledning av händelseutvecklingen i norra Syrien har frågor uppkommit om Sveriges krigsmaterielexport till Turkiet. Nedan följer en sammanfattning av uppgifter som besvarar de vanligast förekommande frågorna.

 

Faktiskt export

Under 2014-2018 har den faktiska krigsmaterielexporten till Turkiet varit följande:

 

 År   Mnkr   Kategori av krigsmateriel*
2018     299   Endast övrig krigsmateriel 
2017    71   Varav 0,1 mnkr utgjordes av krigsmateriel för strid 
2016     89   Varav 0,1 mnkr utgjordes av krigsmateriel för strid
2015    35   Varav 7 mnkr utgjordes av krigsmateriel för strid
2014     0,5   Varav 0,2 mnkr utgjordes av krigsmateriel för strid

 

  • Det finns ännu inga uppgifter om den faktiska exporten för år 2019, då denna baseras på exportörernas årliga redovisningar och offentliggörs i mars 2020.
  • Den övriga krigsmateriel som levererats har avsett "elektronisk utrustning", "pansar- och skyddsutrustning", "maskeringsutrustning", "programvara" och "tekniskt bistånd".
  • Den krigsmateriel för strid som levererats har uteslutande avsett krut och sprängämnen.
  • Sverige har inte levererat några vapensystem till Turkiet.

 

Beviljade tillstånd

När det gäller beviljade tillstånd rörande export av krigsmateriel till Turkiet kan följande konstateras:

 

  • Under 2019 har inga utförseltillstånd rörande krigsmateriel till Turkiet beviljats.
  • Inga nya exportaffärer till Turkiet har godkänts sedan april 2017.
  • ISP handlägger för närvarande inte några ansökningar om utförsel av krigsmateriel till Turkiet.

 

Under 2014-2018 har statistiken för beviljade tillstånd rörande export av krigsmateriel till Turkiet varit följande:

 

 År   Antal   Värde och kategori
2018     2   0,1 mnkr, enbart övrig krigsmateriel
2017    5   58 mnkr, övrig krigsmateriel och krigsmateriel för strid
2016     3   218 mnkr, övrig krigsmateriel och krigsmateriel för strid
2015    5   8 mnkr, övrig krigsmateriel och krigsmateriel för strid
2014     5   0,5 mnkr, övrig krigsmateriel och krigsmateriel för strid

 

Utöver de materielkategorier som förekommit som faktisk export har tillstånd beviljats för de kategorier som innefattar "målfångnings-, målangivnings-, avståndsmätnings-, övervaknings- eller målföljningssystem; detekterings-, datafusions-, igenkännings- eller identifieringsutrustning samt utrustning för sensorintegration", "övningsmateriel" och "skyddsutrustning eller utrustning för dekontaminering, särskilt utformad eller modifierad för militär användning".

 

Avslag och återkallade tillstånd

ISP redovisar årligen formella avslag på exportförfrågningar. Under 2014-2018 har antalet avslag till Turkiet varit följande:

 

 År   Antal
2018     8
2017    4
2016     5
2015    0
2014     1

 

Den 15 oktober 2019 återkallade ISP samtliga gällande utförseltillstånd rörande försäljning av krigsmateriel till Turkiet.

 

*Krigsmateriel för strid innefattar produkter som kan ha förstörelsebringande egenskaper. Övrig krigsmateriel är krigsmateriel som saknar förstörelsebringande egenskaper.

 

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Timrén, senior rådgivare

Tel: 08-406 31 19

E-post: mattias.timren@isp.se

ISP: registrator@isp.se

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: