Lista 1, deklarationer

Kemikalier på lista 1 listas efter denna sida.

 

Deklarationsskyldighet

Den som producerar, bereder, förbrukar, förvärvar, avyttrar eller lagrar lista 1-kemikalier ska lämna in en årlig deklaration av verksamheten samt en planeringsdeklaration som avser kommande kalenderår. Deklarationsskyldigheten gäller även för blandningar innehållandes lista 1-kemikalier. Med att producera avses också att ämnet framställts som en mellanprodukt i en process eller att ämnet uppstått som en samprodukt, biprodukt eller förorening i en process.

 

Översikt lista 1


Planeringsdeklaration Årlig deklaration
31 augusti 31 januari

 

Undantag

Deklarationsskyldigheten omfattar inte den som årligen tillverkar högst 100 gram lista 1-kemikalier för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål.

 

Observera

  • Alla lista 1-kemikalier utgör krigsmateriel och omfattas således av tillståndskrav enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Vid bland annat utförsel från Sverige krävs tillstånd från ISP.
  • Vid utförsel av ricin och saxitoxin till annat land krävs två tillstånd, då dessa ämnen klassificeras som både krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA)
  • Vid utförsel eller införsel av lista 1-kemikalier bör ISP notifieras innan kemikalien förs in eller ut ur Sverige.

 

Deklarationer

Deklarationerna bör lämnas på nedanstående blanketter via post eller e-post. Angående deklarationens innehåll se 27 § i förordningen om krigsmateriel nedan.

 

Årlig deklaration ska avse verksamheten under föregående kalenderår och vara ISP tillhanda senast den 31 januari.

 

Planeringsdeklaration ska avse verksamheten för kommande kalenderår och vara ISP tillhanda senast den 31 augusti.

 

Notifiering

Notifieringen om införsel eller utförsel bör lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: