Utförsel från Sverige

Utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till någon utanför landet kräver tillstånd från ISP. Ansökan om utförseltillstånd kan föregås av ett förhandsbesked, och ska vid utförsel för försäljning föregås av en anbuds- eller avtalsunderrättelse.

 

Förhandsbesked

Det går att få ett förhandsbesked från ISP om en utförsel av krigsmateriel eller lämnande av tekniskt bistånd är möjlig.

 

Underrättelse om anbud eller avtal

Den som avser att lämna ett anbud, eller ingå ett köpeavtal, om tillhandahållande av krigsmateriel eller tekniskt bistånd till någon i utlandet ska underrätta ISP om detta. Underrättelsen ska lämnas senast fyra veckor innan anbud lämnas eller köpeavtal ingås.

 

Utförseltillstånd

Utförsel av krigsmateriel från Sverige kräver tillstånd. Det finns tre typer av tillstånd och dessa kan avse temporär eller permanent utförsel. De tre typerna är individuellt, globalt och generellt tillstånd.

 

Slutanvändarintyg

För ansökningar avseende utförsel för försäljning eller när ISP annars begär det ska ett slutanvändarintyg bifogas ansökan.

 

Vidareöverlåtelse

Vidareöverlåtelse innebär överlåtelse av, från Sverige tidigare exporterad, krigsmateriel till en ny slutanvändare.

 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: