Slutanvändarintyg

Vid ansökan om exporttillstånd för försäljning kräver ISP i regel ett slutanvändarintyg i original på slutanvändarens brevpapper.

 

Slutanvändarintyget ska beskriva de faktiska omständigheterna kring en export:

 

  • Redovisning av alla i exporttransaktionen inblandade  parter; vem som är exportör, eventuella mottagare/mellanled, eventuell leverantörrespektive slutanvändare.
  • Vilken produkt det rör sig om samt mängd/vikt.
  • Vad produkten samt eventuell slutprodukt ska användas till (slutanvändning/faktiskt slutanvändning).
  • Eventuellt order- eller kontraktsnummer.
  • Att produkten endast ska användas av slutanvändaren i enlighet med vad som angivits i intyget.
  • Att produkten inte, på något sätt, ska användas i samband med massförstörelsevapen och att produkten inte får vidareexporteras utan godkännande från ISP. 

 


Observera

Vid viss export till sanktionerade länder kan ytterligare krav om åtaganden tillkomma. Läs mer under Sanktioner.


  

Slutanvändarintyget bör vara skrivet på engelska. Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare för slutanvändaren och det ska skickas i original till ISP tillsammans med ansökan om exporttillstånd. Exportörer som ansöker via Kundwebben bifogar kopia av originalet i ansökan. Originalet bevaras hos exportören i minst fem år.

 

Mallar för slutanvändarintyg 

Slutanvändarintygen finns nedan som mallar att ladda ner. Texten i respektive mall ska kopieras och klistras in på slutanvändarens eget brevpapper.

 

Observera att under en övergångsperiod fram till och med den 31 augusti godkänner ISP slutanvändarintyg som är framtagna med stöd av de tidigare mallarna. Från och med den 1 september godkänns endast slutanvändarintyg baserade på nedanstående mallar.

 

För civil eller militär slutanvändning

End-User Statement: Intyget är en försäkran om att kommande leveranser endast kommer att användas för angivna ändamål och att produkten inte kommer att vidareexporteras.

 

För viss export till Iran

End-Use Statement I och II: Intygen används vid viss export till Iran.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: