Introduktion till produkter med dubbla användnings­områden

Produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA, har en civil användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen och dess bärare. Exempel på PDA kan bland annat vara olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Som PDA klassificeras också vissa andra produkter av särskild strategisk betydelse, exempelvis utrustning för informationssäkerhet. Vid export av PDA krävs tillstånd från ISP. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land inom EU.

 

EU-förordningen

För EU-länderna finns ett gemensamt regelverk i form av rådsförordning 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden, den så kallade PDA-förordningen. Bilaga I till förordningen utgör en förteckning över de produkter och den teknik som kräver tillstånd.

 

EU:s exportkontroll baseras på arbetet inom fem internationella samarbetsforum, så kallade exportkontrollregimer. Inom dessa framarbetas listor över vilka produkter som ska vara underställda tillståndsprövning. Kontrollistorna i de olika regimerna lyfts för EU:s del in i bilaga I till PDA-förordningen.

 

Sverige har även kompletterande nationell lagstiftning.

 

Exportkontrollregimerna

Exportkontrollregimerna och vilka produkter respektive regim hanterar:

  • Australiengruppen - produkter med koppling till biologiska och kemiska vapen
  • Kemvapenkonventionen (CWC) - kemikalier
  • Missilteknologiregimen - produkter med koppling till missilteknik
  • Nuclear Suppliers Group - produkter med koppling till kärnteknik och kärnvapen
  • Wassenaararrangemanget - produkter med koppling till konventionella vapen

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: