Tillsyn

ISP utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i PDA-förordningen och PDA-lagen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen. ISP har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av den som tar befattning med PDA genom överföring, transitering eller export, eller den som tillhandahåller förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd. ISP har rätt att få tillträde till lokaler där verksamheten bedrivs.

 

Biträde vid tillsyn 

ISP får i sin tillsynsverksamhet begära hjälp av statliga myndigheter, exempelvis Tullverket, Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) eller Polismyndigheten.

 

Inför tillsynsbesök

Inför tillsynsbesök skickas vanligtvis ett frågeformulär ut till den som berörs av tillsynen. Formuläret ska besvaras och skickas tillbaka till ISP före besöket. ISP kan också begära in ytterligare information eller handlingar inför eller vid tillsynsbesöket.

 

Den som exporterar PDA ska kunna uppvisa handlingar som styrker exporten. Handlingarna ska bevaras i minst fem år, såvitt inte annat föreskrivs. Med styrkande handlingar avses kommersiella dokument såsom fakturor, godsspecifikationer, transportdokument och andra leveransdokument. Handlingarna ska vara tillräckligt detaljerade för att man ska kunna utläsa

 

  • beskrivning av produkterna med dubbla användningsområden
  • kvantiteten PDA
  • exportörens respektive mottagarens namn och adress
  • slutanvändning och slutanvändare av PDA, om detta är känt.

 

Efter tillsynsbesöket

Efter besöket upprättas en promemoria i vilken det sammanfattas vad som framkommit vid besöket samt ges förslag på hur de interna exportkontrollrutinerna vid behov kan förbättras. Tillsynspromemorian delges den som varit föremål för tillsynen för synpunkter.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: