Regelverk Iran

Regelverk som rör ISP:s ansvarsområde gällande sanktioner mot Iran. Se EU Sanctions Map, sammanställning över aktuella sanktioner i kraft. Obs, utgör inte något officiellt EU-dokument, kan endast användas som stöd och är inte avsett att ligga till grund för några slutliga ställningstaganden.

 

Utöver nedanstående, se även Regelverk för produkter med dubbla användningsområden

 

EU:s rättsakter kompletteras efterhand varpå flera olika förordningar ofta måste läsas ihop för en heltäckande bild. EU-förordningar gällande sanktioner träder, om inte annat anges, i kraft dagen efter de publiceras i EU:s officiella tidning.

 

Om en länk till EU:s regelverk inte fungerar, sök fram regelverket direkt hos EU-rätten.

 

EU-förordningar, kärnteknik


Rådets förordning (EU) 267/2012 - HUVUDFÖRORDNING


Rådets förordning (EU) 708/2012

Uppdatering av artiklar om frysning av tillgångar.


Rådets förordning (EU) 1263/2012

Uppdatering av artiklar om frysning av tillgångar.


Rådets förordning (EU) 971/2013

Uppdatering av artiklar om frysning av tillgångar.


Rådets förordning (EU) 2015/1861

Sanktionslättnader i enlighet med den gemensamma övergripande handlingsplanen (JCPoA).

Giltig från och med den 16 januari 2016.


Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1862

Omfattande avlistningar av personer, enheter och organ.


Rådets genomförandeförordning 2016/1375

Förtydligande av produktbilagor I, III, VIIB.


Rådets förordning (EU) 2017/964

Ändringar i slutanvändaråtagandet gällande bilaga II-produkter.


 

 

EU-förordningar, mänskliga rättigheter


Rådets förordning (EU) 359/2011 - HUVUDFÖRORDNING


Rådets förordning (EU) 264/2012

Förbud mot export av utrustning för internt förtryck (produktbilaga III) och utrustning för avlyssning/övervakning (produktbilaga IV).


Rådets förordning (EU) 1245/2012

Undantag avseende förbud mot utrustning för internt förtryck.


 

EU-beslut, kärnteknik


Rådets beslut 2010/413/Gusp


Rådets beslut 2013/497/Gusp


Rådets beslut 2013/661/Gusp


Rådets beslut 2013/685/Gusp


Rådets beslut (Gusp) 2015/236


Rådets beslut (Gusp) 2015/1337


Rådets beslut (Gusp) 2015/1863


Rådets beslut (Gusp) 2016/36


Rådets beslut (Gusp) 2017/974EU-beslut, mänskliga rättigheter


Rådets beslut 2011/235/Gusp 


Rådets beslut 2012/168/Gusp


Rådets beslut 2012/810/Gusp


 

FN-resolutioner


Resolution 1737 (2006)


Resolution 1747 (2007)


Resolution 1803 (2008)


Resolution 1929 (2010)


Resolution 2231 (2015)


 

 

Övrigt


Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran


Information Note on EU sanctions to be lifted under JCPOA

Vägledning med frågor och svar gällande sanktionslättnader i och med den gemensamma övergripande handelsplanen (JCPoA).


Rådets förordning (EG) nr 2271/96

EU:s s.k. "blockeringsstadga" angående skydd mot följderna av tillämpning av tredjeländers extraterritoriella lagstiftning.  


Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1100

Uppdatering av blockeringsstadgan med anledning av de amerikanska extraterritoriella sanktionerna mot Iran.


Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1101

Under vissa omständigheter som anges i art. 5 rådets förordning 2271/1996 och genomförandeförordning 2018/1101 kan EU-kommissionen medge undantag från förordning 2271/1996 för fullgörande av krav eller förbud om personen eller EU:s intressen annars skulle lida allvarlig skada.


Kommissionens vägledning kring antagandet av en uppdatering av den blockerande stadgan (2018/C 277 I/03)

Vägledning med frågor och svar kring tillämpningen av blockeringsstadgan.


Länk till EU-kommissionens webbplats med information om blockeringsstadgan 


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:

registrator@isp.se