Uppdrag i korthet

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och tillsyn av strategiska produkter, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell myndighet för kemvapenkonventionen samt internationellt samarbete, stöd och bistånd inom dessa områden.

 

Kontroll och tillsyn av krigsmateriel

ISP är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lag (1992:1300) om krigsmateriel och tekniskt bistånd.

 

Kontroll och tillsyn av produkter med dubbla användningsområden

ISP är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd.

 

Riktade sanktioner och embargon

ISP ska hantera riktade sanktioner enligt de förordningar om sanktioner som beslutas av Europeiska gemenskapen, efter beslut av regeringen med anledning av sådana förordningar eller enligt föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

 

Kemvapenkonventionen

ISP är nationell myndighet enligt Sveriges åtaganden i Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen med de uppgifter som följer av lag (1994:118) och förordning (1997:121).

 

Internationellt samarbete

ISP ska förmedla sådan information om exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden som Sverige är skyldigt att tillhandahålla som medlem i EU samt i de multilaterala exportkontrollregimerna, samt bidra till att utbilda och informera stater där exportkontroll och icke-spridningsarbete inte är lika utvecklat.

 

Övriga uppdrag

Hantera ansökan om export av civila skjutvapen, delar och ammunition till en destination utanför EU.

Årlig rapportering över aktuell export till regeringen.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: