Rekommenda­tion om interna efterlevnads­program

Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater har utarbetat en rekommendation om interna efterlevnadsprogram för kontroll av handel med produkter med dubbla användningsområden enligt PDA-förordningen. Syftet med rekommendationen är att fungera som vägledning för exportörer av produkter med dubbla användningsområden vid utformningen av interna efterlevnadsprogram.

 

Interna efterlevnadsprogram är interna policyer och förfaranden som exportörer inför för att efterleva de skyldigheter som följer av PDA-förordningen. Rekommendationen riktar sig främst till exportörer som är företag. Den kan tillämpas av alla typer av företag och när rekommendationen togs fram har det särskilt beaktats att även små och medelstora företag ska kunna tillämpa den. Rekommendationen kan även användas av andra typer exportörer av PDA i tillämpliga delar.

 

Sju huvudkomponenter

I rekommendationen anges sju huvudkomponenter som en exportör bör beakta vid utformningen av ett internt efterlevnadsprogram. Komponenterna ska ses som centrala byggstenar i efterlevnadsprogrammet och är följande:

 

  1. Efterlevnadsåtagande på högsta ledningsnivå
  2. Organisatorisk struktur, ansvarsområden och resurser
  3. Fortbildning och ökad medvetenhet
  4. Process och förfaranden för transaktionskontroll
  5. Prestationsrelaterad granskning, revision och rapportering samt korrigerande åtgärder
  6. Registrering och dokumentation
  7. Fysisk säkerhet och informationssäkerhet

 

Komponenterna är inte en uttömmande lista, ett internt efterlevnadsprogram ska alltid anpassas till exportörens organisation och verksamhet. Programmet kan därför kompletteras med ytterligare komponenter som den specifika exportören anser vara nödvändiga.

 

Varje huvudkomponent beskrivs sedan i två delar: "Vad förväntas?" - där målet/målen med huvudkomponenten anges. "Vilka åtgärder krävs?" - där åtgärder och möjliga lösningar för att utforma eller genomföra efterlevandsförfaranden beskrivs.

 

Bilagor

Till dokumentet finns tre bilagor:

  • Bilaga 1 rör praktiska frågor om ett företags interna efterlevnadsprogram.
  • Bilaga 2 listar ett antal indikatorer som kan användas som ett "flaggningssystem" för att upptäcka misstänkta förfrågningar eller beställningar och om det finns risk att en export kommer att omdirigeras.
  • Bilaga 3 innehåller en förteckning av behöriga myndigheter i de olika medlemsstaterna.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: