Export från EU

Den som vill exportera civila skjutvapen, delar eller ammunition till sådana vapen till ett land utanför EU behöver ett exporttillstånd från ISP.

 

Översikt

En komplett ansökan ska innehålla:

 • En korrekt ifylld ansökningsblankett 
 • En kopia på mottagarens importtillstånd
 • Ett bevis på betald avgift till ISP
 • Om nödvändigt ett slutanvändarintyg

 

Krävs inte ett importtillstånd i mottagarlandet ska istället ett intyg eller hänvisning till lagtext som styrker detta bifogas ansökan. 

 

Avgift

Avgift för ansökan är 1 350 kr. Betalning ska göras i samband med att ansökan skickas in. Uppge företagsnamn och organisationsnummer alternativt namn och personnummer som referens vid betalningen. Bifoga kopia eller annat bevis på att betalningen är gjord. Observera att ansökan inte hanteras innan avgiften inkommit till ISP.

 

Bankgiro

Betalning sätts in på bankgironummer 5052-4909.

 

Internationella betalningar

IBAN-nummer: SE 13 1200 0000 0128 1010 5782

BIC-kod: DABASESX

 

Slutanvändarintyg

Vid export för försäljning krävs i vissa fall ett slutanvändarintyg, se mallen Small Arms Certificate nedan. Texten i mallen ska kopieras till slutanvändarens brevpapper/ett tomt brevpapper. Vid osäkerhet om en export kräver ett slutanvändarintyg, kontakta ISP på registrator@isp.se eller 08-406 31 00.

 

Observera

 • Den som har ett tillverkningstillstånd från ISP ska senast fyra veckor innan anbud lämnas eller köpeavtal ingås underrätta om detta anbud eller avtal
 • Inget exporttillstånd krävs för att föra ut skjutvapen och ammunition för egen användning i jakt eller tävling om återförsel sker inom 24 månader.
 • Inget exporttillstånd krävs vid återförande av skjutvapen och ammunition till land utanför EU efter egen användning i jakt eller tävling i Sverige.
 • Inget exporttillstånd krävs för att föra ut skjutvapen som är tillverkade före 1890 och inte är avsedda för gastäta enhetspatroner.
 • Giltighetstiden för ett exporttillstånd får inte överstiga giltighetstiden för aktuellt importtillstånd.
 • Tänk på att meddela Tullverket i god tid före utförseln. 

 

Ansökan om export från EU

Ansökan bör lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post, eller via Kundwebben. Ansökan ska innehålla:

 

 1. Exportör - det företag eller den person som vill exportera.
 2. Typ av tillstånd - välj enkelt, flera eller globalt tillstånd.
  • Enkelt: en transport, en mottagare.
  • Flera: flera transporter, en mottagare.
  • Globalt: flera transporter, flera mottagare i ett eller flera länder.
 3. Försändelsemottagare - det företag eller den person som tar emot produkterna i det mottagande landet.
 4. Ombud/representant - den som sköter exporten för exportörens räkning.
 5. Köpare (om annan än försändelsemottagare) - det företag eller den person som köper produkterna.
 6. Slutanvändare - den slutliga användaren, om denna är känd vid tidpunkten för ansökan.
 7. Vara - varubeskrivning, märkning, värde och kvantitet.
 8. Transitländer - de länder som varan/varorna passerar igenom vid transitering.
 9. Övrig exportinformation - slutanvändning, exportavsikt och permanent export.
 10. Diarienummer för eventuell anbudsunderrättelse.
 11. Antal bilagor, om sådana bifogas.
 12. Övriga upplysningar, om sådana behövs.
 13. Underskrift - observera att ansökan inte är giltig utan underskrift och att uppgifterna i den lämnas på heder och samvete.

  

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: