Underrättelse om anbud eller avtal

Den som innehar tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel ska underrätta ISP innan anbud lämnas eller, där inget anbudsförfarande förekommer, innan köpeavtal ingås.

 

ISP får i det enskilda fallet förbjuda att anbud lämnas eller att avtal ingås.

 

Underrättelsen ska lämnas senast fyra veckor innan anbudet lämnas eller avtalet ingås om inte ISP i det enskilda fallet beslutar något annat.

 

Nedsatt tidsfrist

Den som lämnar in en anbudsunderrättelse kan i undantagsfall få lämna anbud med en kortare tidsfrist än fyra veckor om ärendet är särskilt brådskande. Ansökan om nedsatt tidsfrist görs i samma blankett som underrättelsen.

 

Undantag från underrättelseskyldighet

En underrättelse behöver inte lämnas om anbudet eller avtalet uteslutande avser reservdelar, komponenter eller tekniskt bistånd till tidigare utförd materiel där det finns eller har funnits ett utförseltillstånd i grunden.

 

Det går även att ansöka om ett generellt undantag från underrättelseskyldighet avseende viss materiel till särskilt angivna länder. Ansökan om undantag bör lämnas skriftligt via post, e-post eller via Kundwebben. Ansökan bör innehålla information om mottagar- och slutanvändarländer samt materiel och klassificering.

 

En underrättelse behöver inte lämnas om utförseln eller lämnande av tekniskt bistånd omfattas av ett generellt tillstånd.

 

Lämna underrättelse om anbud eller avtal

Underrättelsen bör lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post, eller via Kundwebben. Underrättelsen bör innehålla information om

 

  • köpare eller avtalspart
  • slutanvändare och slutanvändning
  • materiel eller tekniskt bistånd, inklusive kvantitet och uppskattat värde.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: