Till­verknings­tillstånd

Tillverkning av krigsmateriel i Sverige kräver tillstånd från ISP. Med tillverkning avses framställning av krigsmateriel inklusive delar och komponenter. Såväl fysiska som juridiska personer kan ansöka om tillverkningstillstånd för krigsmateriel.

 

Vid all tillståndsprövning enligt lagen om krigsmateriel gäller att tillstånd får lämnas endast om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik.

 

I undantagsfall kan ett tillverknings- eller tillhandahållandetillstånd berättiga innehav av referensvapen.

 

Undantag

Undantag från krav på tillverkningstillstånd finns om det avser

 

 • ändring eller ombyggnad av handeldvapen som inte är helautomatiska
 • tillverkning av enstaka handeldvapen och ammunition för tillverkarens eget bruk.

 

Observera

 • För utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd från Sverige krävs ett särskilt utförseltillstånd.
 • Gällande praxis kring tillverkning av sport- och jaktvapen, tillhörande ammunition samt delar till sådana vapen.
 • Om tillverkningen av krigsmateriel har upphört ska en anmälan om detta göras till ISP senast den 31 december det kalenderår då verksamheten har upphört.
 • Vid tillverkning av ammunition som inte endast är för eget bruk krävs också tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Ansöka om tillstånd att tillverka

Ansökan bör lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post, eller Kundwebben. Ansökan ska innehålla

 

 • den sökandes namn, medborgarskap, yrke och hemvist
 • i fråga om bolag, firma och registreringsbevis 
 • för handelsbolag och aktiebolag uppgift om ägarförhållandena vid ansökningstillfället
 • det eller de slag av krigsmateriel som den sökande avser att tillverka
 • den plats där tillverkningen avses äga rum.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: