Klassificering av krigsmateriel och tekniskt bistånd

Krigsmateriel och tekniskt bistånd definieras i bilagan till förordningen om krigsmateriel, den så kallade krigsmaterielförteckningen. Förteckningen uppdateras årligen.

 

Den som bedriver en viss verksamhet är skyldig att kontrollera i krigsmaterielförteckningen om verksamheten omfattar krigsmaterielklassade produkter eller tekniskt bistånd kopplat till sådana produkter.

 

Vid osäkerhet gällande klassificering går det bra att lämna in en begäran om klassificering till ISP. ISP har möjlighet att samråda med Teknisk-vetenskapliga rådet (TVR) i klassificeringsärenden.

 

Krigsmaterielförteckningen

Förteckningen är uppdelad på följande sätt:

 

 • Del A: 21 materielkategorier betecknade ML1-ML21, tekniskt bistånd betecknat ML22 och nationella tillägg betecknade NL1-NL3.
 • Del B: Definitioner av termer i del A.
 • Del C: Förteckning över produkter/ämnen för vilka deklarationsskyldighet föreligger enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen till Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). 
 • Del D: Uppdelning i krigsmateriel för strid (KS) och övrig krigsmateriel (ÖK).

 

Klassificering av tekniskt bistånd

Tekniskt bistånd är specifik information som är nödvändig för produktion eller användning av en produkt. Informationen har formen tekniska uppgifter eller teknisk assistans. Kontrollerat tekniskt bistånd är kopplat till krigsmateriel som tas upp i krigsmaterielförteckningen och krävs för

 

 • utveckling
 • produktion (alla produktionsskeden)
 • drift
 • installation
 • underhåll (kontroll)
 • reparation
 • översyn
 • renovering.

 

Kontrollerad teknik är också teknik som krävs för utformning och montering av komponenter till, samt drift, underhåll och reparation av, kompletta produktionsanläggningar för produkter som tas upp i krigsmaterielförteckningen. Detta gäller även om komponenterna inte i sig finns upptagna i förteckningen.

 

Tekniskt bistånd omfattar också teknik för utveckling och produktion av handeldvapen, även om informationen används för att tillverka reproduktioner av antika handeldvapen.

 

Tekniskt bistånd som inte är kontrollerat

Visst tekniskt bistånd är undantaget tillståndskrav. Detta avser:

 

 • Tekniskt bistånd som minimalt krävs för installation, drift, underhåll och/eller reparation av produkter som inte omfattas av krigsmaterielförteckningen eller för produkter där utförseltillstånd har beviljats.
 • Teknik som är allmänt tillgänglig (teknik eller programvara som har gjorts tillgänglig utan restriktioner för vidare spridning), grundforskning eller de upplysningar som minimalt krävs för patentansökningar.
 • Tekniskt bistånd som lämnas inom Sverige.

 

Begäran om klassificering

Begäran bör lämnas på blanketten nedan via post, e-post eller övrigt meddelande i Kundwebben. Begäran bör innehålla information om

 

 • materielens funktion och användningsområde
 • materielens konstruktion och tekniska egenskaper
 • materielens utvecklingsorsak och kravspecifikation om tillämpligt
 • modifieringar för militärt bruk
 • tekniskt bistånd kopplad till aktuell materiel.

  

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: