Certifiering som mottagare av krigsmateriel

Den som regelbundet tar emot komponenter och delar som utgör krigsmateriel från leverantörer i andra länder inom EES kan ansöka om att bli certifierad som mottagare av krigsmateriel.

 

Den som är certifierad som mottagare av krigsmateriel, i Sverige eller i ett annat land inom EES, finns listad i EU-kommissionens databas CERTIDER.

 

Fördel med certifiering

Fördelen med att vara certifierad mottagare är att utländska underleverantörer kan använda generella tillstånd vid överföring av materiel till den certifierade mottagaren och därmed minska leveranstiderna.

 

Villkor för certifiering

Vid prövning av en ansökan om certifiering kommer följande kriterier utgöra grund för bedömningen:

 

  1. Dokumenterad erfarenhet av försvarsverksamhet, där särskild hänsyn tas till sökandens uppgifter om tidigare efterlevnad av exportrestriktioner, domstolsbeslut på området, tillstånd att tillverka och sälja krigsmateriel eller tekniskt bistånd samt anlitande av erfaren ledningspersonal.
  2. Relevant industriverksamhet på området för krigsmateriel eller tekniskt bistånd inom EES, särskilt förmåga att integrera system och delsystem.
  3. Utnämning av en chefstjänsteman som personligt ansvarig för utförsel.
  4. Ett skriftligt åtagande från sökanden, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i 3, om att sökanden kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att de specifika villkor följs som gäller för slutanvändning och utförsel till ett land utanför EES av mottagen krigsmateriel eller tekniskt bistånd eller komponenter till sådan materiel eller sådant bistånd.
  5. Ett skriftligt åtagande från sökanden, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i 3, om att sökanden skyndsamt ska lämna detaljerad information som svar på förfrågningar om slutanvändare eller slutanvändning av all krigsmateriel och allt lämnat tekniskt bistånd som sökanden fört ut eller lämnat till ett annat EES-land med stöd av ett tillstånd enligt 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel eller mottagit från ett annat EES-land med stöd av ett överföringstillstånd.
  6. En beskrivning, kontrasignerad av den chefstjänsteman som avses i 3, av det interna efterlevnadsprogrammet eller av sökandens system för hantering av utförsel. Denna beskrivning ska innehålla detaljer om de organisatoriska, mänskliga och tekniska resurser som avsatts för att hantera utförsel och lämnande, ansvarskedjan hos sökanden, interna revisionsförfaranden, medvetandegörande och personalutbildning, fysiska och tekniska säkerhetsarrangemang, registerföring samt spårbarhet för utförsel och lämnande.

 

Observera

  • ISP ska minst vart tredje år kontrollera att en certifierad mottagare uppfyller de sex kriterierna ovan.
  • Ett certifikat utfärdas vanligtvis med en giltighetstid om tre till fem år.
  • Vid ansökan om förnyad certifiering genomförs vanligtvis ett tillsynsbesök för att kontrollera att villkoren i certifikatet har följts och att de sex kriterierna som nämnts ovan fortfarande är uppfyllda.
  • Har ett företag flera produktionsenheter kan ansökan om certifiering göras för respektive enhet.

 

Ansöka om certifiering

Ansökan ska lämnas på blanketten nedan, via post, e-post eller övrigt meddelande i Kundwebben. Frågeformuläret ska bifogas ansökan.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: