Introduktion till krigsmateriel och tekniskt bistånd

Krigsmateriel är materiel som är utformad för militärt bruk och tekniskt bistånd är tekniskt stöd avseende krigsmateriel.

 

Lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel reglerar tillståndskrav och skyldigheter rörande krigsmaterielrelaterad verksamhet. Vad som utgör krigsmateriel och tekniskt bistånd till sådan materiel definieras i bilagan till förordningen om krigsmateriel, den så kallade krigsmaterielförteckningen.

 

Tillståndskrav

Följande kräver tillstånd:

 

 • tillverkning
 • tillhandahållande
 • tillhandahållande i utlandet
 • utförsel från Sverige
 • transitering genom Sverige
 • avtal om tillverkningsrätt
 • avtal om samarbete
 • ändring av avtal
 • militärt inriktad utbildning.

  

Skyldigheter

Den som innehar tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel och tekniskt bistånd är skyldig att:

 

 • redovisa marknadsföring
 • underrätta om anbud eller avtal
 • underrätta om användning av generellt tillstånd
 • registerföra överföringar inom EES
 • redovisa uppgift om tillverkningsrätt och samarbetsavtal
 • redovisa uppgift om ägande i utländska rättssubjekt
 • deklarera fakturerad och levererad krigsmateriel och tekniskt bistånd
 • deklarera inför årlig avgift
 • lämna uppgift om vissa ändrade förhållanden.

 

Tillsyn

Den som innehar tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel och tekniskt bistånd står under ISP:s tillsyn.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: