Tillverkning, till­handa­hållande och tillsyn

Tillverkning

För tillverkning av krigsmateriel i Sverige krävs tillstånd. Med tillverkning avses framställning av sådan materiel eller delar därav som utgör krigsmateriel. Tillståndskravet gäller även om den som tillverkar krigsmaterielen uteslutande är underleverantör till någon som innehar tillstånd att tillverka krigsmateriel.

 

Tillhandahållande

För tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinningar rörande krigsmateriel och metoder för framställning av krigsmateriel inom och utom Sverige krävs tillstånd. Detsamma gäller verksamhet som avser tillhandahållande av tekniskt bistånd till någon i utlandet. Med tillhandahållande avses försäljning, upplåtelse, utbjudande mot vederlag, lån, gåva och förmedling. Tillståndskravet gäller svenska företag, den som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige och vissa svenska myndigheter.

 

Tillsyn

Den som innehar tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel står under ISP:s tillsyn och ska på begäran lämna de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen samt lämna ISP tillträde till lokaler där verksamheten bedrivs.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: