Regelverk för krigsmateriel

Här återfinns aktuellt regelverk för krigsmateriel och tekniskt bistånd.

 

Alla länkar öppnas i nytt fönster. Pdf-filerna öppnas med en pdf-läsare, vilket finns att ladda ner och installera gratis.

 

Lag och förordning, inklusive ändringar


Lag (1992:1300) om krigsmateriel


Förordning (1992:1303) om krigsmateriel


Bilaga till förordningen, inklusive krigsmaterielförteckningen

Gäller från och med 5 juli 2019.


 

Svenska riktlinjer samt propositioner


Regeringens riktlinjer för utförsel och annan utlandssamverkan


Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
Regeringens proposition 2017/18:23


Proposition med förslag till lag om krigsmateriel
Regeringens proposition 1991/92:174


 

Generella tillstånd/föreskrifter


TFS 2012:7 - gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en försvarsmakt eller en avtalsslutande myndighet i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)


TFS 2012:8 - gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en certifierad mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)


TFS 2012:9 - gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för demonstration, utvärdering och utställning 


TFS 2012:10 - gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för underhåll eller reparation


TFS 2012:11 - gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) efter underhåll, reparation eller demonstration i Sverige


 

EU-rätten


Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008

om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel


Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009

om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen


Kommissionens rekommendation om certifiering

av försvarsindustriföretag enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG


Kommissionens direktiv (EU) 2017/2054 av den 18 november 2017

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter


Europeiska unionens gemensamma militära förteckning antagen av rådet den 18 februari 2019


 

FN:s vapenhandelsfördrag (ATT)


FN:s vapenhandelsfördrag


ISP:s uttalande med anledning av regeringens ratificering av ATT


Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag

Regeringens proposition 2013/14:190


 

Övrigt


Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter


Vapenlag (1996:67)


Vapenförordning (1996:70)


Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor


Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:

registrator@isp.se