Över­trädelser

Överträdelser av bestämmelser i krigsmaterielregelverket hanteras dels straffrättsligt, dels genom administrativa sanktioner och sanktionsavgifter. De allvarligaste överträdelserna är straffbelagda, det vill säga den som begår en sådan kan dömas till böter eller fängelse. De mindre allvarliga överträdelserna kan föranleda en sanktionsavgift. Utöver detta har ISP möjlighet att vidta andra administrativa åtgärder som att återkalla tillstånd och att förbjuda användning av ett generellt tillstånd.

 

De överträdelser som är straffbelagda, det vill säga kan utgöra brott (24–28 §§ krigsmateriellagen), hanteras av polis, åklagare och domstol, ibland efter anmälan från ISP som tillsynsmyndighet. Sanktionsavgifter beslutas av ISP. Nedan följer en närmare redogörelse för systemet med sanktionsavgifter.

 

Administrativa sanktionsavgifter

Administrativa sanktionsavgifter infördes genom lagändringar som trädde i kraft den 15 april 2018 efter förslag från regeringen i proposition 2017/18:23. De överträdelser som från och med detta datum kan föranleda en sanktionsavgift är dels sådana som före dess var straffbelagda, dels sådana för vilka det tidigare inte föreskrevs någon sanktion alls.


Handlande som kan föranleda sanktionsavgift

Underlåtenhet att uppfylla nedanstående skyldigheter kan föranleda sanktionsavgift.

 

  • Redovisning enligt 11 § (marknadsföring m.m.).
  • Underrättelse om anbud enligt 12 § (avser tillhandahållande av krigsmateriel eller tekniskt bistånd till någon i utlandet och avtal enligt 7 eller 8 §).
  • Uppgift enligt 15 a § (villkor om slutanvändning m.m. vid utförsel inom EES).
  • Uppgift om ägande i utländska rättssubjekt enligt 17 §.
  • Årlig deklaration enligt 19 § om den verksamhet för vilken tillstånd har meddelats (bl.a. avgiftsdeklaration och leverensdeklaration).
  • Underrättelse om användande av generellt tillstånd enligt 20 b § och uppgift om iakttagande av villkor enligt 20 c §.

 

För en handling som kan föranleda sanktionsavgift kan någon straffrättslig påföljd inte komma ifråga. Det kan dock bli aktuellt för ISP att vidta någon annan administrativ åtgärd, som återkallande av tillstånd eller förbud att använda ett generellt tillstånd, på grund av omständigheter som föranlett sanktionsavgift. För överträdelser som har skett före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter, det vill säga när det gäller 12, 15 a, 17, 20 b och 20 c §§ blir det i sådana fall aktuellt med straffrättslig påföljd medan det för 11 och 19 §§ inte är aktuellt med någon sanktion över huvud taget.


Vem som kan få betala sanktionsavgift

Sanktionsavgift tas ut av den juridiska person som är tillståndshavare. Något personligt ansvar på det sätt som gäller vid överträdelser som utgör brott är det alltså inte fråga om. Även statliga myndigheter kan få betala sanktionsavgift.

 

Förutsättningar för betalningsansvar

Det krävs varken uppsåt eller oaktsamhet från den avgiftsskyldiges sida för att det ska bli aktuellt att betala sanktionsavgift. Företag och myndigheter som bedriver aktuell verksamhet har således ett strikt ansvar att uppfylla angivna skyldigheter. Eventuella förmildrande omständigheter i det enskilda fallet kan medföra att den avgiftsskyldige helt eller delvis befrias från sanktionsavgift.

 

Avgiftens storlek

Avgiften ska bestämmas till lägst 3 000 kr och högst 200 000 kr. Storleken på avgiften avgörs av omfattningen på den avgiftsskyldiges verksamhet. Avgift ska betalas med 3 000 kr om den avgiftsskyldige har ett fakturerat värde som inte överstiger 250 000 kr och i annat fall med tre procent av fakturerat värde upp till maxbeloppet. Vilken bestämmelse en överträdelse avser saknar däremot betydelse för storleken på avgiften.

 

Befrielse från avgift

ISP får om det är oskäligt att ta ut avgift med fullt belopp helt eller delvis befria en avgiftsskyldig från sanktionsavgift. Vid bedömningen ska ISP särskilt beakta om överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen och om avgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen. För små företag kan sjukdomsfall vara en omständighet som föranleder befrielse från avgift. Ett ursäktligt misstag som skulle kunna medföra befrielse är att en handling som avsett fullgöra en skyldighet skickats till fel adressat. En förmildrande omständighet kan vara att den avgiftsskyldige självmant anmält sin överträdelse till ISP. Bristande betalningsförmåga, nystartad verksamhet, okunskap om regelverket, tidsbrist eller dåliga rutiner normalt inte bör föranleda befrielse från avgift.

 

Handläggningen

Överträdelser kommer i vissa fall att uppdagas genom den avgiftsskyldiges egna uppgifter, i andra fall genom anmälan från annan och vid ytterligare andra av ISP inom ramen för tillstånds- och tillsynsverksamheten. Innan ISP beslutar om en avgift kommer den som avgiften gäller ges tillfälle att yttra sig. Den avgiftsskyldige har då möjlighet upplysa om eventuella missförstånd i sak och anföra omständigheter till stöd för hel eller delvis befrielse från avgift. Vidtagen rättelse i samband med tillfälle till yttrande innebär dock inte att möjligheten att påföra avgift faller bort. Beslut om sanktionsavgift kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

Betalning

Tillsammans med beslutet om sanktionsavgift skickar ISP information om betalning. Om sanktionsavgift inte betalas när beslutet om avgift fått laga kraft ska ISP enligt bestämmelserna lämna den obetalda avgiften för indrivning. Verkställighet sker därefter enligt utsökningsbalken, vilket betyder att utmätning och försäljning av egendom kan bli aktuellt. Betald avgift kommer att tillfalla staten och alltså inte, som de årliga avgifter tillståndshavare enligt 3 och 4 §§ krigsmateriellagen betalar till ISP, finansiera myndighetens verksamhet.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: