Tillhanda­hållande­tillstånd

Verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinningar rörande krigsmateriel och metoder för framställning av krigsmateriel inom och utom Sverige kräver tillstånd av ISP. Detsamma gäller verksamhet som avser tillhandahållande av tekniskt bistånd till någon i utlandet. Tillståndskravet gäller svenska myndigheter, svenska företag och den som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

 

Med tillhandahållande avses försäljning, upplåtelse, utbjudande mot vederlag, lån, gåva eller förmedling.

 

Vid all tillståndsprövning enligt lagen om krigsmateriel gäller att tillstånd får lämnas endast om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik.

 

I undantagsfall kan ett tillverknings- eller tillhandahållandetillstånd berättiga innehav av referensvapen.

 

Undantag 

Handel med handeldvapen eller delar till sådana vapen är undantaget krav på tillhandahållandetillstånd. Tillstånd för sådan handel regleras genom bestämmelser i vapenlagen.

 

Observera

  • För utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd från Sverige krävs ett särskilt utförseltillstånd.
  • När krigsmateriel som finns i utlandet tillhandahålls till någon i utlandet krävs tillstånd i varje enskilt fall.
  • Om verksamheten avseende tillhandahållande av krigsmateriel har upphört ska detta anmälas till ISP senast den 31 december det kalenderår då verksamheten har upphört. 

 

Ansöka om tillstånd att tillhandahålla

Ansökan bör lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post, eller via Kundwebben. Ansökan ska innehålla

 

  • den sökandes namn, medborgarskap, yrke och hemvist
  • i fråga om bolag, firma och registreringsbevis 
  • för handelsbolag och aktiebolag, uppgifter om ägarförhållandena vid ansökningstillfället
  • det slag av krigsmateriel, uppfinning som rör krigsmateriel, metoder för framställning av sådan materiel eller tekniskt bistånd som ska omfattas av den sökandes verksamhet
  • den eller dem som sökanden avser att företräda.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: