Deklarera inför årlig avgift

Den som innehar tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel ska årligen lämna en deklaration till ISP över den verksamhet som har fakturerats under föregående år.

 

Vid beräkning av det fakturerade värdet får den som deklarerar göra avdrag för värdet av inköpt krigsmateriel. Detta gäller endast inköpt materiel som i sig utgör krigsmateriel och inte materiel som efter bearbetning eller integrering kommer att utgöra krigsmateriel.

 

Observera

  • Deklarationen ska lämnas in även om ingen krigsmateriel har fakturerats under föregående år.
  • Deklarationen ska omfatta fakturerad krigsmateriel såväl inom som utom Sverige.
  • Deklarationen lämnas på heder och samvete.

 

Avgift

  • En fast avgift om 2000 kronor ska betalas, om det fakturerade värdet enligt ovan understiger 2,5 miljoner kronor.
  • Om det fakturerade värdet överstiger 2,5 miljoner kronor bestämmer ISP avgiften efter ett för de avgiftsskyldiga lika förhållande till det fakturerade värdet.
  • Om det finns särskilda skäl, får ISP i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka avgiften.

 

Lämna deklaration inför årlig avgift

Deklarationen ska lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post, eller via Kundwebben. Deklarationen ska innehålla information om:

 

  • Det fakturerade värdet av sålda, upplåtna, förmedlade eller mot ersättning utbjudna produkter som utgör krigsmateriel.

 

När ska deklarationen lämnas

Deklarationen ska lämnas senast den 31 januari och avse den krigsmaterielverksamhet som har fakturerats under föregående år.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: