Individuellt utförseltillstånd

Ett individuellt utförseltillstånd ger en enskild exportör rätt att från Sverige föra ut en angiven kvantitet specificerad krigsmateriel, eller lämna tekniskt bistånd, i en eller flera leveranser till en slutanvändare i ett visst land.

 

Innan en ansökan om utförseltillstånd för försäljning lämnas in måste den som söker tillstånd ha underrättat ISP om det aktuella anbudet eller avtalet. Läs mer under Underrättelse om anbud eller avtal.

 

Observera

 • Som utgångspunkt krävs att den som vill föra ut krigsmateriel har ett tillverknings- eller tillhandahållandetillstånd.
 • Vid ansökan om utförseltillstånd för försäljning eller när ISP annars begär det ska ett slutanvändarintyg bifogas ansökan.
 • Den som överför krigsmateriel eller lämnar tekniskt bistånd inom EES med stöd av ett individuellt utförseltillstånd ska
  • föra detaljerade och fullständiga register över dessa överföringar
  • lämna uppgift till mottagaren om de villkor om slutanvändning, utförsel och lämnande utanför EES av krigsmaterielen eller det tekniska biståndet som gäller för tillståndet.

 

Ansöka om individuellt utförseltillstånd

Ansökan bör lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post, eller via Kundwebben. Ansökan ska innehålla information om

 

 • materiel eller tekniskt bistånd, inklusive kvantitet, värde och klassificering
 • köpare, mottagare och slutanvändare
 • anledning till utförsel eller lämnande av tekniskt bistånd
 • begärd giltighetstid för tillståndet och avsedd tidpunkt för utförseln
 • ifall materielen omfattas av någon vidareexportbegränsning utfärdat av något annat land inom EES 
 • att ansökan avser ett individuellt utförseltillstånd.

 

Vid utförsel för försäljning bör dessutom diarienummer för anbudsunderrättelse eller undantag från underrättelse om anbud anges.

  

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: