Slutanvändarintyg

Vid ansökan om utförseltillstånd för försäljning eller när ISP annars begär det ska ett slutanvändarintyg bifogas ansökan. Intyget ska innehålla detaljerade uppgifter om materiel, klassificering, kontraktsnummer och kontraktsdatum, samt signeras av behörig företrädare.

 

Typer av intyg

Det finns sju typer av slutanvändarintyg:

 

  • Declaration by End-User, DEU
  • End-Use Certificate I-IV, EUC
  • End-User Undertaking A, EUU-A
  • End-User Undertaking B, EUU-B
  • Test Certificate, TC
  • Small Arms Certificate, SAC
  • Declaration on MANPADS, DM

 

Declaration by End User, DEU

Intyget ska användas vid ansökan om utförsel av krigsmateriel till offentliga rättssubjekt (exempelvis försvarsmyndighet eller regering) i samtliga länder med undantag av EES-länder, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och USA. 

 

Vid ansökan om utförsel för försäljning av reservdelar eller support till tidigare levererad materiel ska den som söker hänvisa till det ursprungliga intyget.

 

Ett DEU är numrerat och beställs från ISP av exportören. Exportören vidarebefordrar intyget till slutanvändaren för datering och undertecknande av behörig företrädare. I de länder där bruk av stämpel förekommer ska intyget vara stämplat. Slutanvändaren ska vidarebefordra det underskrivna intyget direkt till den svenska beskickningen i slutanvändarlandet för kontroll. Den svenska beskickningen vidarebefordrar sedan intyget till ISP. Det svenska företaget ansvarar för att informera slutanvändaren om detta förfarande.

 

End Use Certificate, EUC

Intyget ska användas vid ansökan om utförsel för försäljning till offentliga rättssubjekt i EES-länder, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och USA samt privata rättssubjekt i samtliga länder. 

 

Intyget ska även användas vid lämnande av tekniskt bistånd för utveckling och/eller produktion av krigsmateriel till privata och offentliga rättssubjekt i samtliga länder oavsett om utförseln avser försäljning eller inte.

 

EUC finns i fyra olika varianter för utförsel till privat/offentligt rättssubjekt samt för materiel/tekniskt bistånd.

 

Ladda ner mall för 

End Use Certificate I (docx) - materiel till offentligt rättssubjekt

End Use Certificate II (docx) - materiel till privat rättssubjekt

End Use Certificate III (docx) - tekniskt bistånd till offentligt rättssubjekt

End Use Certificate IV (docx) - tekniskt bistånd till privat rättssubjekt

 

End User Undertaking A, EUU-A

Intyget ska används vid ansökan om utförsel för försäljning av delsystem och komponenter till privata rättssubjekt (exempelvis systemtillverkare) i samtliga länder då den svenska materielen integreras i en slutprodukt för vidare leverans till ett offentligt rättssubjekt (exempelvis försvarsmyndighet eller regering).

 

Ladda ner mall för End User Undertaking A (docx) 

 

End User Undertaking B, EUU-B

Intyget ska användas vid ansökan om utförsel för försäljning av råmaterial och stapelvaror till privata rättssubjekt i samtliga länder då den svenska materielen används i köparens egen produktion. Exempel på råmaterial kan vara krut till ammunitionstillverkning.

 

Ladda ner mall för End User Undertaking B (docx)

 

Small Arms Certificate, SAC

Intyget ska användas vid ansökan om utförsel för försäljning av sport- och jaktvapen, samt delar och ammunition till sådana vapen, till återförsäljare i samtliga länder.

 

Ladda ner mall för Small Arms Certificate (docx)

 

Test Certificate, TC

Intyget ska användas vid ansökan om utförsel, till privata och offentliga rättssubjekt, av krigsmateriel som ska förstöras eller förbrukas i samband med test eller utvärdering.

 

Ladda ner mall för Test Certificate (docx)

 

Declaration on MANPADS, DM

Intyget ska användas som komplement till DEU eller EUC vid ansökan om utförsel för försäljning av MANPADS (bärbara luftvärnsvapen). 

 

Ladda ner mall för Declaration of MANPADS (docx)

 

Om mallarna

Texten i respektive mall ska kopieras och klistras in på slutanvändarens eget brevpapper. I viss fall kan texten behöva justeras för att motsvara speciella omständigheter rörande en utförsel.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: